I was only pouring out my troubles to the Lord – SN theo The WAU ngày 11.01.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Tuesday January 11.2022
Meditation: 1Sm 1, 9-20

I was only pouring out my troubles to the Lord (1Samuel 1:15)

“Don’t make a scene!” You might whisper this when you are in a quiet public setting and a companion starts displaying too much emotion. That is what the priest Eli said to Hannah, thinking she was drunk. In reality, Hannah was praying silently, but with such passion that she was making a scene; she was pouring out her heart to God.

The image of “pouring” is full of meaning: you can imagine Hannah so carefully holding in her inmost thoughts and desires as in a cup. Every time her rival, Peninnah, ridiculed her for being childless, another painful portion filled her. Finally, in desperation before the Lord, she tips the cup, and everything she has been holding in begins pouring out.

This kind of prayer may not mesh with the beautifully worded prayers found in Scripture or in the prayers of the Church. But in fact, the biblical notion of prayer is not always quiet or contemplative. David “poured out his soul” (see Psalm 42:5). In the Gospels, many people “made a scene” trying to get to Jesus—breaking through a roof, climbing a tree, weeping on his feet, even shouting (Mark 2:4; Luke 9:14, 7:38; Matthew 9:27).

There is something very honest about these examples of prayer. When a person is suffering like Hannah, has tried every natural remedy, and is out of options, there is no more room for pretense or posturing, no patience left for peaceful waiting. We can imagine that Hannah may have prayed, “God, don’t you care about me?” Perhaps we have muttered those words ourselves.

In your prayer today, or any day, don’t be afraid to “make a scene.” You can be honest about what is on your heart, whether that is suffering or hopes and desires. Follow Hannah’s example and lay them all before the Lord: what hurts, what you were hoping for, what you are afraid of. Pour out your heart to him, and you may notice something. You are creating space to allow God to pour in whatever he wants to give you. It’s as though God is saying, “At last! Now let me pour out my heart to you.”

“Lord, you know what is in my heart; I pour it out to you.”

Thứ Ba ngày 11.1.2022
Suy niệm:
 1Sm 1, 9-20

Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Chúa (1Sm 1, 15)

“Đừng đóng kịch nữa!” Bạn có thể thì thầm điều này khi bạn đang ở trong một môi trường công cộng yên tĩnh và một người bạn đồng hành bắt đầu thể hiện quá nhiều cảm xúc. Đó là những gì mà thầy cả Êli đã nói với Anna, vì nghĩ rằng cô ấy đã say. Trên thực tế, Anna đang âm thầm cầu nguyện, nhưng với niềm đam mê đến mức cô ấy đang thực hiện một cảnh quay; cô ấy đã hết lòng với Thiên Chúa.

Hình ảnh “thổ lộ” đầy ẩn ý: bạn có thể tưởng tượng Anna đang cẩn thận giữ trong mình những suy nghĩ và mong muốn sâu thẳm như trong một chiếc cốc. Mỗi khi đối thủ của cô, bà Pơninna, chế giễu cô vì không có con, một phần đau đớn khác lại tràn ngập trong cô. Cuối cùng, trong tuyệt vọng trước Chúa, cô ấy đụng vào chén, và mọi thứ cô ấy đang giữ bắt đầu đổ ra ngoài.

Kiểu cầu nguyện này có thể không kết hợp với những lời cầu nguyện đẹp đẽ được tìm thấy trong Kinh thánh hoặc trong những lời cầu nguyện của Giáo hội. Nhưng trên thực tế, ý niệm cầu nguyện trong Kinh thánh không phải lúc nào cũng yên lặng hoặc mang tính chiêm nghiệm. Đavít “trút hết tâm tình” (Tv 42, 5). Trong các sách Tin mừng, nhiều người đã “tạo cảnh” cố gắng đến với Chúa Giêsu – phá một mái nhà, trèo lên cây, khóc dưới chân Ngài, thậm chí kêu gào (Mc 2, 4; Lc 9, 14, 7, 38; Mt 9, 27).

Có điều gì đó rất trung thực về những gương cầu nguyện này. Khi một người đang đau khổ như Anna, đã thử mọi biện pháp khắc phục tự nhiên, và hết khả năng lựa chọn, không còn chỗ cho sự giả vờ hay cố chấp, không còn sự kiên nhẫn để chờ đợi yên bình. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Anna có thể đã cầu nguyện: “Chúa ơi, Chúa không quan tâm đến con sao?” Có lẽ chúng ta đã tự lẩm bẩm những lời đó.

Trong lời cầu nguyện của bạn hôm nay, hoặc bất kỳ ngày nào, đừng ngại “tạo ra một khung cảnh”. Bạn có thể thành thật về những gì trong trái tim mình, cho dù đó là đau khổ hay hy vọng và mong muốn. Hãy noi theo gương của Anna và bày tỏ tất cả trước mặt Chúa: điều gì đau khổ, điều bạn hy vọng, điều bạn sợ hãi. Hãy trút hết lòng mình cho Ngài, và bạn có thể nhận ra điều gì đó. Bạn đang tạo ra không gian để cho phép Thiên Chúa rót vào bất cứ thứ gì Ngài muốn ban cho bạn. Như thể Chúa đang nói: “Cuối cùng! Giờ đây, hãy để Cha tỏ lộ lòng mình với con”.

Lạy Chúa, Chúa biết điều gì trong lòng con; con xin trút hết cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon