The body of Christ – Suy niệm song ngữ theo The WAU – Chúa Nhật III Thường Niên – C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển Việt ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/01/23

Meditation: 1 Corinthians 12:12-30

If a foot should say, “Because I am not a hand I do not belong to the body,” it does not for this reason belong any less to the body. (1 Corinthians 12:15)

When we read St. Paul’s words here about the body of Christ, we often think of the Church as a whole. We think of a beautiful, complex ensemble made of many different parts.

At the same time, though, you might feel that you’re an insignificant part-a foot rather than a hand, as St. Paul would say (1 Corinthians 12:15). So many people seem to be more vital to the functioning of the body of Christ than yourself. There’s the mom of six kids, on the parish council, who has a son in seminary. Or the successful businessman who generously gave thousands of dollars to fix the church’s bell tower. Or the widow who leads a Bible study and never misses daily Mass. Or the popular preacher who has a million followers on YouTube. Are you really as important as these members?

Absolutely yes! Remember, “God placed the parts, each one of them, in the body as he intended” (1 Corinthians 12:18, emphasis added). Each member is essential to the proper functioning of the whole body. That includes you. He intended you to be an important part of his body.

How can you be sure? Jesus called you and made you part of his body through Baptism. He knows why he called you-and it’s not so that you would be exactly like someone else. He loves you in a way that he loves no one else. That means you are just as dear to his heart as the people who might look like superstars to you.

So try seeing the body of Christ-and yourself-the way God does. Each person has a role to play, and if everyone were the same, the Church wouldn’t be all that God wants it to be. God made you exactly as you are to help make his body, the Church, whole.

“Thank you, Lord, that even I am an essential member of your body!”

Suy niệm: 1 Cr 12,12-30

“Giả như chân có nói: ‘Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể’, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể” (1 Cr 12,15)

Khi chúng ta đọc những lời của Thánh Phaolô ở đây về thân mình của Chúa Kitô, chúng ta thường nghĩ về Giáo Hội như một toàn thể. Chúng ta nghĩ về toàn thể phức tạp, xinh đẹp được làm nên từ nhiều phần khác nhau.

Đồng thời, cho dẫu bạn có thể cảm thấy rằng bạn là một phần quan trọng – chân thay vì tay, như Thánh Phaolô nói (1 Cr 12,15). Vì thế, nhiều người dường như quan trọng đối với hoạt động của thân mình Chúa Kitô hơn chính bạn. Có người mẹ có sáu đứa con, về phía hội đồng giáo xứ, bà có một người con trai trong chủng viện. Hoặc một doanh nhân thành công đã quảng đại dâng cúng hàng ngàn đô la để sửa chữa tháp chuông nhà thờ. Hoặc bà góa hướng dẫn lớp học Thánh Kinh và không bao giờ bỏ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Hoặc vị giảng thuyết nổi tiếng có triệu người dõi theo trên Youtube. Bạn có thực sự quan trọng như những thành viên này không?

Hoàn toàn đúng! Hãy nhớ: “Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn” (1 Cr 12,18). Mỗi thành viên đều rất cần thiết cho hoạt động riêng biệt của toàn thể thân thể. Điều đó bao gồm cả bạn nữa. Người muốn bạn là một phần quan trọng của thân thể Người.

Bạn có thể chắc chắn như thế nào? Chúa Giêsu đã mời gọi bạn và làm cho bạn nên một phần của thân mình Người qua Bí tích Rửa Tội. Người biết tại sao Người gọi bạn – và đó không phải để bạn nên giống như một ai khác. Người yêu bạn theo cách như thể là Người chỉ yêu mình bạn. Điều đó có nghĩa là bạn như là con yêu dấu duy nhất đối với Người như những người có thể giống như các siêu sao đối với bạn.

Vậy bạn hãy cố gắng nhìn xem thân mình của Chúa Kitô – và chính bạn – cách Thiên Chúa làm. Mỗi người đóng một vai trò, và nếu mọi người đều giống nhau, Giáo Hội sẽ không là tất cả như Thiên Chúa muốn Giáo Hội là. Thiên Chúa đã làm cho bạn cách chính xác như bạn phải giúp làm cho thân mình của Người, là Giáo Hội hiệp nhất.

 “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, ngay cả con cũng là một thành viên thiết yếu của thân mình Chúa”. 

 

Comments are closed.