Ask . . . ; seek . . . ; knock – Suy niệm theo The WAU ngày 10.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022 
 

Thrusday March 10th 2022
Meditation: Matthew 7, 7-12    

Ask . . . ; seek . . . ; knock. (Matthew 7:7)

There are a lot of less than ideal things we do just to save time. Fast-food restaurants are convenient, but we know that they’re not as nutritious as a home-cooked meal. Speed-reading courses help us get through a book quickly, but we risk coming away with less depth and clarity than if we had taken our time. If you’re single, you may have even tried speed dating and ended up meeting a lot of people, but only superficially.

Clearly, there are some things you shouldn’t hurry!

That’s also true in the spiritual realm. Sometimes we want something so badly that we try to take shortcuts. Maybe we set out to find peace or fulfillment on our own when we might do better to wait for God to guide us. Later we realize that if we had taken time out to ask, seek, and knock, we would have found something far deeper, something that doesn’t ebb and flow with our circumstances.

If you want to see good and lasting results, you need to exercise your faith and trust. And sometimes that means waiting patiently for the Lord to act. When we wait on the Lord like this, it shows that we believe that he hears us. It shows that we trust that he will give us bread, not a stone (Matthew 7:9).

God will take care of you! He will answer you in the way that’s best for you—and at the time that is most helpful for you. A good father doesn’t always give his children exactly what they want when they want it. He knows it is far better to give what that child needs, when he needs it, in the way that will help him the most.

What do you need the Lord to help you with? Go ahead and ask him for it. Tell him that you’re willing to wait for his wisdom and his timing. As you do, you’ll find him eager to fulfill your needs and to further the plan he has for you in just the way he has intended. He really does want to bless you!

“Lord, open my eyes to your wisdom and generosity. Thank you for being not just a good provider but a Father who wants the very best for me and for those I love.” 

Thứ Năm I Mùa Chay ngày 10.3.2022
Suy niệm: Mt 7, 7-12    

Hãy xin…, hãy tìm…, hãy gõ (Mt 7,7)

Có rất nhiều việc ít lý tưởng hơn mà chúng ta làm chỉ để tiết kiệm thời gian. Các nhà hàng thức ăn nhanh rất tiện lợi, nhưng chúng ta biết rằng chúng không bổ dưỡng bằng bữa ăn tự nấu. Các khóa học đọc nhanh giúp chúng ta đọc nhanh một cuốn sách, nhưng chúng ta có nguy cơ bỏ qua ý nghĩa sâu xa và sự rõ ràng hơn nếu chúng ta dành cho mình thêm chút thời gian. Nếu còn độc thân, bạn thậm chí có thể đã thử hẹn hò nhanh chóng và kết thúc bằng cách gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chỉ là hời hợt.

Rõ ràng, có một số việc bạn không nên vội vàng!

Điều đó cũng đúng trong lĩnh vực tâm linh. Đôi khi chúng ta muốn một điều gì đó quá sức đến nỗi chúng ta cố gắng đi đường tắt. Có thể chúng ta tự mình lên đường để tìm kiếm sự bình an hoặc thỏa mãn khi chúng ta có thể làm tốt hơn để chờ Thiên Chúa hướng dẫn. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng nếu chúng ta dành thời gian để cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa, chúng ta sẽ tìm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó không thua kém và trôi chảy theo hoàn cảnh của chúng ta.

Nếu bạn muốn nhìn thấy kết quả tốt đẹp và lâu dài, bạn cần phải thực hiện niềm tin và lòng trông cậy của mình. Và đôi khi điều đó có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi Chúa hành động. Khi chúng ta chờ đợi Chúa như thế này, điều đó cho thấy rằng chúng ta tin rằng Ngài lắng nghe chúng ta. Nó cho thấy rằng chúng ta tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta cái bánh chứ không phải một viên đá (Mt 7,9).

Thiên Chúa sẽ chăm sóc bạn! Ngài sẽ trả lời bạn theo cách phù hợp nhất với bạn – và vào thời điểm hữu ích nhất cho bạn. Một người cha tốt lành không phải lúc nào cũng cho con cái của mình chính xác những gì chúng muốn khi chúng muốn. Ông biết tốt hơn hết là nên cho những gì đứa trẻ đó cần, khi nó cần, theo cách sẽ giúp ích nhiều nhất cho nó.

Bạn cần Chúa giúp bạn điều gì? Hãy tiếp tục cầu xin Ngài ban cho. Nói với Ngài rằng bạn sẵn sàng chờ đợi sự khôn ngoan và thời điểm của Ngài. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy Ngài háo hức đáp ứng nhu cầu của bạn và tiếp tục thực hiện kế hoạch mà Ngài dành cho bạn theo đúng cách mà Ngài đã dự định. Ngài thực sự muốn chúc phúc cho bạn!

Lạy Chúa, xin mở rộng tầm mắt cho con trước sự khôn ngoan và quảng đại của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa không chỉ là một nhà cung cấp hảo tâm mà còn là một người Cha muốn điều tốt nhất cho con và cho những người mà con yêu thương. 

Comments are closed.

phone-icon