Bowing his head, he handed over the spirit – Suy niệm theo The WAU – Thứ Sáu Tuần Thánh

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Friday April 15th 2022
Meditation:
John 18, 1-19, 42

Bowing his head, he handed over the spirit. (John 19:30)

“Jesus, as I contemplate your tortuous journey to the cross, I am overwhelmed with sadness. And yet I know what your crucifixion will mean for me and for the whole world. As I reflect on these Gospel verses today, help me to comprehend the enormity of your sacrifice as well as the abundant, never-ending love and mercy that continue to flow from your side.

I find no guilt in him (John 18:38). Lord, you were an innocent man unjustly condemned and put to death, but you took on my guilt and the guilt of us all. Now even my most grievous sin can be forgiven and forgotten. Because of your sacrifice, you will always welcome me back.

Behold, your king! (John 19:14). You were not just the king of one nation but of all the nations on the earth—and of the entire universe! As King, you could have called out an army of angels to save yourself, but you knew that the only way to save me was to sacrifice yourself out of love for me. Jesus, I am so incredibly grateful!

I thirst (John 19:28). Jesus, I can’t imagine how parched you must have felt as you hung on the cross. But it was more than physical thirst; you also thirsted for me—and for every person who was far from you! Jesus, I thirst for you too: for your love, for your mercy, and for your presence in my life. Help me to remember that only you can quench the deepest desires of my heart.

It is finished (John 19:30). You have completed your mission: you preached, you healed, and then you willingly drank the ‘cup’ that led to your death (18:11). Now your beaten and marred body will be anointed and laid in a tomb. Jesus, on this solemn day, I grieve for you. With the whole Church, I keep vigil, knowing that in just three days, you will burst from the grave and conquer death forever. And on that glorious day, just as you promised your disciples, my grief will turn to joy (16:20)!”

“Jesus, may your cross always remind me of your great love for me.”

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 15.4.2022
Suy niệm: Ga 18, 1-19, 42

Ngài gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,30)

“Lạy Chúa Giêsu, khi con chiêm ngưỡng cuộc hành trình gian khổ đến thập tự giá của Chúa, con tràn ngập nỗi buồn. Và con biết việc Chúa bị đóng đinh sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với con và đối với toàn thế giới. Khi con suy gẫm về những câu Tin mừng này hôm nay, xin giúp con hiểu được sự hy sinh to lớn của Chúa cũng như tình yêu và lòng thương xót dạt dào, không bao giờ cạn kiệt vẫn tiếp tục tuôn trào từ phía Chúa”.

Tôi không thấy người này có tội gì (Ga 18,38). Lạy Chúa, Chúa là một người vô tội bị kết án bất công và bị xử tử, nhưng Chúa đã gánh lấy tội lỗi của con và tội lỗi của tất cả chúng con. Bây giờ ngay cả tội lỗi đau buồn nhất của con cũng có thể được tha thứ và quên đi. Vì sự hy sinh của Chúa, Chúa sẽ luôn chào đón con trở về”.

Này là vua của các ngươi! (Ga 19,14). Chúa không chỉ là vua của một quốc gia mà của tất cả các quốc gia trên trái đất – và của toàn thể vũ trụ! Là Vua, Chúa có thể gọi một đạo binh thiên thần để cứu mình, nhưng Chúa biết rằng cách duy nhất để cứu con là hy sinh bản thân vì tình yêu dành cho con. Chúa ơi, con vô cùng biết ơn Chúa!”

Ta khát (Ga 19,28). Chúa ơi, con không thể tưởng tượng được rằng Chúa phải cảm thấy khô rát như thế nào khi bị treo trên thập tự giá. Nhưng nó còn hơn cả cơn khát thể xác; Chúa cũng khao khát con – và khao khát mọi người ở xa Chúa! Lạy Chúa Giêsu, con cũng khao khát Chúa: vì tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa, và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con nhớ rằng chỉ có Chúa mới có thể dập tắt những khao khát sâu thẳm nhất trong tâm hồn con”.

Mọi sự đã hoàn tất (Ga 19,30). Chúa đã hoàn thành sứ mệnh của mình: Chúa rao giảng, Chúa chữa lành, và sau đó Chúa sẵn lòng uống ‘chén’ dẫn đến cái chết của mình (18,11). Bây giờ cơ thể bị đánh đập và hoen ố của Chúa sẽ được xức dầu và đặt trong một ngôi mộ. Lạy Chúa Giêsu, trong ngày trọng thể này, con rất đau buồn cho Chúa. Với toàn thể Giáo hội, con luôn trông đợi, vì biết rằng chỉ trong ba ngày nữa, Chúa sẽ bật ra khỏi nấm mồ và chiến thắng cái chết mãi mãi. Và vào ngày vinh quang đó, đúng như lời Ngài đã hứa với các môn đệ, sự đau buồn của con sẽ chuyển thành niềm vui (16,20)!”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho thập tự giá của Chúa luôn nhắc nhở con về tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con.

Comments are closed.