He has been raised – Suy niệm theo The WAU – Thứ Bảy Tuần Thánh

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Saturday April 16th 2022
Meditation: Luke 24, 1-12

He is not here, but he has been raised. (Luke 24:6)

Have you ever walked through a cemetery? Often beautifully landscaped, a cemetery can be a serene and peaceful place. But walking among the gravestones can also be a somber, even painful, experience. That’s why most people don’t visit cemeteries for the scenery. They come to remember and mourn. They come to be close to someone they love.

Holy Saturday can seem like a walk through a cemetery. We might feel a certain heaviness as we recall Jesus’ passion and death. Like Mary Magdalene, we grieve for the Lord who suffered for us. We want to be close to him. We might even be looking for him “among the dead” as we grapple with the challenges in our lives (Luke 24:5). We may need to hear the words of the angel just as much as Mary and the other women did: “He is not here, but he has been raised” (Luke 24:6).

At the Vigil Mass tonight, we will hear the history of our salvation in Christ, a story that culminates in those words of hope: he has been raised. Like the women, we know that Jesus’ earthly body is not here. But with eyes of faith, we too can believe that Jesus is risen from the dead. With eyes of faith, we can see God’s promises fulfilled in Christ. We have more than our memories, more than a gravestone, more than an empty tomb. We have Jesus himself: living and present in our hearts, living and present in every Eucharist, and risen in glory with the Father.

Just as God raised Jesus from the darkness of the tomb, he will one day raise us to eternal life. On that day, our faith will become sight (2 Corinthians 5:7). But today, let the Mass readings remind you. Let two thousand years of Christian history remind you. Let the living presence of Jesus within you remind you. He is risen. The cemeteries of this life are not the end of the story: He is not here, but he has been raised.

“Lord Jesus, I believe that you are risen, alive, and with me today.”

Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 16.4.2022
Suy niệm: Lc 24, 1-12

Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại rồi (Lc 24,6)

Bạn đã bao giờ đi bộ qua một nghĩa trang chưa? Thường có cảnh quan đẹp mắt, nghĩa trang có thể là một nơi thanh vắng và yên bình. Nhưng đi bộ giữa các bia mộ cũng có thể là một trải nghiệm u ám, thậm chí đau đớn. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không đến thăm các nghĩa trang để ngắm cảnh. Họ đến để tưởng nhớ và thương tiếc. Họ đến gần người mà họ yêu thương.

Thứ Bảy Tuần Thánh có thể giống như một cuộc đi dạo qua một nghĩa trang. Chúng ta có thể cảm thấy một sự nặng nề nào đó khi nhớ lại cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Giống như Maria Mađalêna, chúng ta đau buồn cho Chúa đã đau khổ vì chúng ta. Chúng ta muốn được gần gũi với Ngài. Chúng ta thậm chí có thể đang tìm kiếm Ngài “giữa những người chết” khi chúng ta vật lộn với những thử thách trong cuộc sống của mình (Lc 24,5). Chúng ta có thể cần nghe những lời của thiên sứ nhiều như Maria và những người phụ nữ khác đã nghe: “Ngài không ở đây, nhưng Ngài đã sống lại” (Lc 24,6).

Trong Thánh lễ Canh thức tối nay, chúng ta sẽ nghe lịch sử cứu độ của chúng ta trong Chúa Kitô, một câu chuyện mà đỉnh cao là những lời hy vọng đó: Ngài đã sống lại. Giống như những người phụ nữ, chúng ta biết rằng thân thể trần thế của Chúa Giêsu không có ở đây. Nhưng với con mắt đức tin, chúng ta cũng có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Với con mắt đức tin, chúng ta có thể thấy những lời hứa của Thiên Chúa được ứng nghiệm trong Đức Kitô. Chúng ta có nhiều hơn cả những ký ức của chúng ta, nhiều hơn một bia mộ, hơn một ngôi mộ trống. Chúng ta có chính Chúa Giêsu: đang sống và hiện diện trong tâm hồn chúng ta, sống và hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, và đã sống lại trong vinh quang với Chúa Cha.

Cũng như Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại khỏi bóng tối của ngôi mộ, một ngày nào đó Ngài sẽ cho chúng ta sống lại đời đời. Vào ngày đó, đức tin của chúng ta sẽ trở thành chiêm ngắm (2Cor 5,7). Nhưng hôm nay, hãy để các bài đọc trong thánh lễ nhắc nhở bạn. Hãy để hai ngàn năm lịch sử Kitô giáo nhắc nhở bạn. Hãy để sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu bên trong bạn nhắc nhở bạn. Ngài đã sống lại. Những nghĩa trang của cuộc đời này không phải là nơi kết thúc câu chuyện: Ngài không ở đây, nhưng Ngài đã sống lại.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đã sống lại, đang sống và ở với con hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon