Freely have you received – freely give – SN song ngữ ngày 07.7.2022

0


Tác giả: Don Schwager

(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (July 7)  

Freely have you received – freely give

Scripture:  Matthew 10:7-15

7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’ 8 Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. 9 Take no gold, nor silver, nor copper in your belts, 10 no bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor a staff; for the laborer deserves his food. 11 And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay with him until you depart. 12 As you enter the house, salute it. 13 And if the house is worthy, let your peace come upon it; but if it is not worthy, let your peace return to you. 14 And if any one will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. 15 Truly, I say to you, it shall be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town.

Thứ Năm ngày 07.7.2022                

Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không

Mt 10,7-15

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Meditation: Do you believe that the Gospel has power to change your life and the lives of others? Jesus gave his disciples a two-fold commission to speak in his name and to act with his power. The core of the Gospel message is quite simple: the kingdom (or reign) of God is imminent! What is the kingdom of God? It is that society of men and women who freely submit to God and who honor him as their Lord and King. In the Lord’s prayer we pray for God to reign in our lives and in our world: May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.

Doing the works which Jesus did

Jesus also commissioned his disciples to carry on the works which he did – bringing the healing power and mercy of God to the weary and oppressed. The Gospel has power to set people free from sin, sickness, fear, and oppression. The Lord Jesus will free us from anything that keeps us from loving him and our neighbor with joy and confidence.

Sharing generously what God has given to each one of us

Jesus said to his disciples: Freely you have received, freely give. What they have received from Jesus they must now pass on to others without expecting a favor in return, whether it be in the form of a gift or payment. They must show by their attitude that their first interest is in serving God, not receiving material gain. They must serve without guile, full of charity and peace, and simplicity. They must give their full attention to the proclamation of God’s kingdom and not be diverted by other lesser things. They must travel light – only take what was essential and leave behind whatever would distract them – in order to concentrate on the task of speaking the word of God. They must do their work, not for what they can get out of it, but for what they can give freely to others, without expecting special privileges or reward. “Poverty of spirit” frees us from greed and preoccupation with possessions and makes ample room for God’s provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves.

Support the work of the Gospel with your resources

Secondly, Jesus said: the worker deserves his sustenance. Here we see a double-truth: the worker of God must not be overly-concerned with material things, but the people of God must never fail in their duty to give the worker of God what he or she needs to sustain themselves in the Lord’s service. Do you pray for the work of the Gospel and do you support it with your material and financial resources?

Jesus ends his instructions with a warning: If people reject God’s invitation and refuse his word, then they bring judgment and condemnation on themselves. When God gives us his word there comes with it the great responsibility to respond. Indifference will not do. We are either for or against God in how we respond to his word. God gives us his word that we may have life – abundant life in him. He wills to work in and through each of us for his glory. God shares his word with us and he commissions us to speak it boldly and simply to others. Do you witness the truth and joy of the Gospel by word and example to those around you?

“Lord Jesus, may the joy and truth of the Gospel transform my life that I may witness it to those around me. Grant that I may spread your truth and your light wherever I go. “

Suy niệm: Bạn có tin rằng Tin mừng có sức mạnh thay đổi cuộc đời bạn và cuộc đời người khác không? Ðức Giêsu đã ban cho các môn đệ cả hai sứ mệnh: rao giảng nhân danh Người và hành động với sức mạnh của Người. Điểm nồng cốt của sứ điệp Tin mừng thật là đơn giản: Vương quốc (hay triều đại) Thiên Chúa đã đến gần! Nước Chúa là gì? Là xã hội của những người nam và nữ tự nguyện vâng phục Thiên Chúa và tôn kính Người là Vua và Chúa của họ. Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa ngự trị trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới chúng ta: Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Làm những việc Đức Giêsu đã làm

Ðức Giêsu cũng đã trao cho các môn đệ thực hiện những công việc mà Người đã làm – đem lại sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa cho những người đau khổ và bị áp bức. Tin mừng có sức mạnh giải thoát con người khỏi tội lỗi, bệnh tật, sợ hãi, và áp lực. Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta không yêu mến Người và tha nhân với niềm vui và tin tưởng.

Chia sẻ cách quảng đại những gì Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nhận lãnh nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Những gì họ đã nhận lãnh từ Ðức Giêsu, giờ đây họ phải chuyển cho người khác mà không mong đợi sự đền đáp nào, cho dù là quà cáp hay tiền bạc. Chúng phải bày tỏ bằng thái độ của họ rằng mối quan tâm hàng đầu của họ là phụng sự Thiên Chúa, không phải sự chiếm hữu vật chất. Họ phải phục vụ chứ không lừa đảo, đầy tình bác ái, bình an, và đơn sơ. Họ phải chú trọng hoàn toàn đến việc rao giảng vương quốc của Thiên Chúa, không được lệch hướng sang những chuyện nhỏ nhặt khác. Họ phải ra đi nhẹ nhàng – chỉ đem những gì cần thiết và bỏ lại sau lưng bất cứ thứ gì có thể làm cho họ sao lãng – để tập trung vào việc rao giảng lời Chúa. Họ phải thực hiện sứ mạng của mình, không vì những gì họ có thể lãnh nhận, nhưng vì những gì họ có thể ban tặng cho người khác cách tự do, mà không mong đợi phần thưởng hay sự đáp trả nào. “Nghèo trong tinh thần” giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và tích trữ của cải vật chất, và mở rộng cõi lòng cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ phải tùy thuộc vào Người, chứ không cậy vào sức mình.

Ủng hộ công việc của Tin mừng với những năng lực tài nguyên của bạn

Kế đến, Ðức Giêsu nói rằng: thợ thì đáng được trả công. Ở đây, chúng ta thấy có hai sự thật: người thợ của Thiên Chúa không phải quá lo lắng với những thứ vật chất, nhưng dân của Thiên Chúa không bao giờ được quên nhiệm vụ của mình là lo cho người thợ của Thiên Chúa những gì họ cần để nuôi sống họ trong sự phục vụ Chúa. Bạn có cầu nguyện cho công việc của Tin mừng và ủng hộ nó với những nguồn tài trợ của mình không?

Ðức Giêsu kết thúc những chỉ thị của mình với lời cảnh báo: Nếu người ta khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa và từ chối lời Người, thì họ sẽ đến sự xét xử và kết tội chính họ. Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta lời Người, thì đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm đáp trả. Dửng dưng sẽ không được. Chúng ta ủng hộ hay chống lại Thiên Chúa trong cách thức chúng ta đáp trả lời Người. Thiên Chúa ban cho chúng ta lời Người để chúng ta có được sự sống sung mãn trong Người. Người sẵn sàng làm việc qua và trong mỗi người chúng ta vì vinh quang của Người. Thiên Chúa chia sẻ lời Người với chúng ta, và giao phó cho chúng ta rao giảng nó cách mạnh dạn và đơn giản cho người khác. Bạn có làm chứng cho sự thật và niềm vui của Tin mừng bằng lời nói và gương sáng cho những người xung quanh không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì niềm vui và sự thật của Tin mừng biến đổi cuộc đời con, để con có thể làm chứng về nó cho những người xung quanh con. Xin ban ơn để con có thể rao truyền chân lý và ánh sáng của Chúa bất cứ nơi nào con đi tới.

Comments are closed.

phone-icon