Jesus blessed and multiplied… – Suy niệm Song ngữ 01.8.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (August 1)  

Jesus blessed and multiplied the loaves and fishes

Scripture:  Matthew 14:13-21

13 Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a lonely place apart. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. 14 As he went ashore he saw a great throng; and he had compassion on them, and healed their sick. 15 When it was evening, the disciples came to him and said, “This is a lonely place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves.” 16 Jesus said, “They need not go away; you give them something to eat.” 17 They said to him, “We have only five loaves here and two fish.” 18 And he said, “Bring them here to me.” 19 Then he ordered the crowds to sit down on the grass; and taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven, and blessed, and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. 20 And they all ate and were satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken pieces left over. 21 And those who ate were about five thousand men, besides women and children.

Thứ Hai ngày 01.8.2022

Đức Giêsu chúc lành bánh và cá

Mt 14,13-21

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.”16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! “18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy! “19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Meditation: What can truly satisfy our deepest hunger and longing? Wherever Jesus went multitudes of people gathered to meet him – people from every part of society – rich and poor, professionals and laborers, even social outcasts and pagans. What drew them to Jesus? Were they simply curious or looking for a healing? Many were drawn to Jesus because they were hungry for God. Jesus’ message of God’s kingdom and the signs and wonders he performed stirred fresh hope and expectation that God was acting in a new and powerful way to set people free from sin and oppression and to bring them the blessings of his kingdom.

God never rests in caring for our needs

Jesus never disappointed those who earnestly sought him out. We see a marvelous example of this when Jesus and his twelve disciples got into the boat to seek out a lonely place for some rest along the lake of Galilee, only to discover a crowd of a few thousand people had already gathered in anticipation of their arrival! Did Jesus’ disciples resent this intrusion on their plan to rest awhile? Jesus certainly didn’t – he welcomed them with open-arms. His compassion showed the depths of God’s love and care for his people. Jesus spoke the word of God to strengthen them in faith and he healed many who were sick.

God multiplies the little we have to bring great blessing to others

As evening approached the disciples wanted Jesus to send the people away. Jesus, instead, commanded his disciples to feed the whole crowd. Why did Jesus expect his disciples to do what seemed impossible – to feed such a large and hungry crowd when there was no adequate provision in sight? Jesus very likely wanted to test their faith and to give them a sign of God’s divine intervention and favor for his people. Jesus took the little they had – five loaves and two fish – and giving thanks to his heavenly Father, distributed to all until they were satisfied of their hunger. Twelves baskets full of fish and loaves that were leftover show the overflowing generosity of God’s gifts to us – gifts that bring blessing, healing, strength, and refreshment.

Bread from heaven to sustain us on our journey

Jesus’ feeding of the five thousand is the only miracle recorded in all four Gospel accounts (Luke 9:10-17, Mark 6:34-44, John 6:51-58, Matthew 14:13-21). What is the significance of this miracle? The miraculous feeding of such a great multitude recalled the miraculous provision of manna in the wilderness under Moses’ leadership and intercession for his people (Exodus 16). The daily provision of food for the people of Israel during their forty years of journeying in the barren wilderness foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would pass on to his disciples at his last supper meal on the eve of his sacrifice on the cross.

Jesus makes a claim which only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience (John 6:32-35). The miracle of the multiplication of the loaves, when Jesus said the blessing, broke and distributed the loaves through his disciples to feed the multitude, is a sign that prefigures the superabundance of the unique bread of the Eucharist, or Lord’s Supper which sustains us on our journey to the kingdom of heaven.

God multiplies the little we have so we can bring his blessing to others

The feeding of the five thousand shows the remarkable generosity of God and his great kindness towards us. When God gives, he gives abundantly. He gives more than we need for ourselves that we may have something to share with others, especially those who lack what they need. God takes the little we have and multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s provision for you and do you share freely with others, especially those who lack?

“Lord Jesus Christ, you satisfy the deepest longings of our hearts and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16). Fill me with gratitude for your blessings and give me a generous heart that I may freely share with others what you have given to me.”

Suy niệm: Điều gì thật sự có thể làm thoả mãn sự đói khát sâu xa nhất của chúng ta? Bất cứ nơi nào Đức Giêsu tới, đám đông dân chúng kéo tới gặp gỡ Người – những người từ mọi thành phần trong xã hội – giàu và nghèo, trí thức và lao động, kể cả những người bị loại bỏ và ngoại giáo. Điều gì đã lôi kéo họ đến với Đức Giêsu? Họ có đơn giản vì tò mò hay tìm kiếm sự chữa lành không? Nhiều người được lôi kéo tới Đức Giêsu bởi vì họ đói khát Thiên Chúa. Sứ điệp của Đức Giêsu về vương quốc Thiên Chúa và những điềm thiêng dấu lạ Người làm khơi lên niềm hy vọng và khao khát rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong một cách thức mới mẽ và hùng mạnh để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự áp lực và đem tới cho họ những phúc lành nước của Người.

Thiên Chúa không bao giờ ngưng nghỉ trong việc lo lắng cho những nhu cầu của chúng ta 

Đức Giêsu không bao giờ làm thất vọng những ai tha thiết tìm kiếm Người. Chúng ta thấy 1 ví dụ kỳ diệu về điều này khi Đức Giêsu và 12 môn đệ đi lên thuyền đến 1 nơi thanh vắng để nghỉ ngơi bên cạnh hồ Galilê, chỉ thấy 1 đám đông dân chúng hàng ngàn người đã tập trung nơi các ngài sắp đến rồi! Các môn đệ của Đức Giêsu có phẫn nộ với sự xâm phạm kế hoạch nghỉ ngơi 1 chút này không? Chắc chắn Đức Giêsu thì không, Người còn đón tiếp họ với đôi tay rộng mở. Lòng trắc ẩn của Người tỏ lộ tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa và sự quan tâm đến dân của Người. Đức Giêsu đã nói lời Chúa để củng cố họ trong đức tin và Người đã chữa lành nhiều người đau yếu.

Thiên Chúa nhân sự ít ỏi chúng ta có để đem lại phúc lành cao cả cho người khác 

Lúc trời đã chiều, các môn đệ muốn Đức Giêsu cho mọi người ra về. Thế nhưng Đức Giêsu đã ra lệnh các môn đệ cho đám đông ăn uống. Tại sao Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ làm điều xem ra không thể làm được – là cho đám đông người như thế ăn uống khi không có sự cung cấp nào thỏa đáng trước mắt? Rõ ràng Đức Giêsu muốn thử thách lòng tin của các ngài và ban cho dấu chỉ sự can thiệp và chiếu cố của Thiên Chúa cho dân Người. Đức Giêsu nhận sự ít ỏi mà họ có – năm cái bánh và hai con cá – dâng lời cảm tạ Cha trên trời, phân phát cho tất cả cho tới khi họ ăn uống no nê. Mười hai thúng đầy cá và bánh còn thừa chứng tỏ sự quảng đại tràn trề của những ân huệ Thiên Chúa dành cho chúng ta – những ân huệ mang lại phúc lành, chữa lành, sức mạnh, và bồi dưỡng.

Bánh từ trời nuôi dưỡng chúng ta trên cuộc hành trình

Việc nuôi ăn hơn năm ngàn người ăn của Đức Giêsu là phép lạ duy nhất được bốn sách Tin mừng ghi chép lại (Lc 9,10-17; Mc 6,34-44; Ga 6,51-58; Mt 14,13-21). Ý nghĩa của phép lạ này là gì? Việc nuôi sống lạ lùng một đám đông như thế quy chiếu về sự quan phòng của Chúa ban bánh manna trong hoang địa cho dân Người là Israel dưới thời lãnh đạo và thỉnh cầu của ông Môisen (Xh 16). Sự quan phòng lương thực hằng ngày cho dân Israen trong suốt 40 năm đi trong sa mạc hoang vắng tiên báo bánh bởi trời đích thật mà Đức Giêsu sẽ trối cho các môn đệ ở bữa tiệc ly vào tối hôm lễ tế của Người trên thập giá.

Đức Giêsu làm một điều duy nhất chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được: Người chính là bánh bởi trời đích thật có thể làm thỏa mãn sự đói khát sâu thẳm nhất mà chúng ta cảm nghiệm được (Ga 6,32-35). Phép lạ hoá bánh ra nhiều, khi Đức Giêsu dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao bánh ngang qua các môn đệ để nuôi đám đông, là dấu chỉ tiên báo sự sung mãn của bánh duy nhất Thánh Thể, hay Bữa Tiệc của Chúa hầu nuôi dưỡng chúng ta trên đường về nước trời.

TC nhân sự ít ỏi ta có để chúng ta có thể đem phúc lành của Người cho người khác

Việc nuôi sống năm ngàn người cho thấy lòng quảng đại vô cùng của Thiên Chúa, và lòng nhân từ của Người đối với chúng ta. Khi Thiên Chúa ban, Người ban tặng cách dồi dào. Người ban nhiều hơn cả chúng ta cần cho chính mình, đến nỗi chúng ta có thể có cái gì đó để chia sẻ với tha nhân, đặc biệt những ai thiếu thốn các nhu cầu cần thiết. Thiên Chúa lấy một ít chúng ta có, và nhân nó lên vì lợi ích của người khác. Bạn có tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho mình, và bạn có chia sẻ cho tha nhân cách quảng đại không, đặc biệt đối với những ai nghèo khó không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa làm thỏa mãn những ao ước sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng con, và Chúa nuôi sống chúng con bằng lúa miến tinh hảo nhất (Tv 81,16). Xin Chúa lấp đầy trong con lòng biết ơn về những phúc lành của Chúa, và ban cho con tấm lòng quảng đại để con có thể sẵn sàng chia sẻ với tha nhân những gì mà Chúa đã ban cho con.

Comments are closed.

phone-icon