Never seen anything like this – SN song ngữ ngày 05.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (July 5)

Never seen anything like this

Scripture:  Matthew 9:32-38

32 As they were going away, behold, a dumb demoniac was brought to him.33 And when the demon had been cast out, the dumb man spoke; and the crowds marveled, saying, “Never was anything like this seen in Israel.” 34 But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.” 35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every infirmity. 36 When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 37 Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful, but the laborers are few; 38 pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.”

Thứ Ba ngày 05.7.2022                

Chưa từng thấy điều gì như thế

Mt 9,32-38

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! “34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Meditation: What help and hope can we give to someone who experiences chronic distress or some incurable disease of mind and body? Spiritual, emotional, and physical suffering often go hand in hand. Jesus was well acquainted with individuals who suffered intolerable affliction – whether physical, emotional, mental, or spiritual. A “dumb demoniac” was brought to Jesus by his friends with the hope that Jesus would set the troubled man free. These neighbors, no doubt, took pity on this man who had a double impediment. He had not only lost his ability to speak, but was also greatly disturbed in mind and spirit. This was no doubt due to the influence of evil spirits who tormented him day and night with thoughts of despair and hopeless abandonment by God.

Jesus brings freedom and healing

Jesus immediately set him free from the demon who tormented him and restored his ability to speak at the same time. This double miracle brought wonder to the crowds who watched in amazement. “Nothing like this had ever been done before in the land of Israel!” Whenever people approached Jesus with expectant faith, he set them free from whatever afflicted them – whether it be a disease of mind and body, a crippling burden of guilt and sin, a tormenting spirit or uncontrollable fear of harm.

How could Jesus’ miracles cause both scorn and wonder at the same time from those who professed faith in God? Don’t we often encounter the same reaction today, even in ourselves! The crowds looked with awe at the wonderful works which Jesus did, but the religious leaders attributed this same work to the power of the devil. They disbelieved because they refused to recognize Jesus as the Messiah. Their idea of religion was too narrow and closed to accept Jesus as the Anointed One sent by the Father “to set the captives free” (Isaiah 61:1; Matthew 11:5). They were too set in their own ways to change and they were too proud to submit to Jesus. They held too rigidly to the observances of their ritual laws while neglecting the more important duties of love of God and love of neighbor. The people, as a result, were spiritually adrift and hungry for God. Jesus met their need and gave them new faith and hope in God’s saving help.

The Gospel brings new life and freedom

Whenever the Gospel is proclaimed God’s kingdom is made manifest and new life and freedom is given to those who respond with faith. The Lord grants freedom to all who turn to him with trust. Do you bring your troubles to the Lord with expectant faith that he can set you free? The Lord invites us to pray that the work of the Gospel may spread throughout the world, so that all may find true joy and freedom in Jesus Christ.

“Lord Jesus, may your kingdom come to all who are oppressed and in darkness. Fill my heart with compassion for all who suffer mentally and physically. Use me to bring the good news of your saving grace and mercy to those around me who need your healing love and forgiveness.”

Suy niệm: Sự trợ giúp và hy vọng nào chúng ta có thể đem lại cho những ai đang cảm nghiệm nỗi đau khổ thường xuyên hay căn bệnh không thể chữa lành về tinh thần và thể xác? Sự đau khổ tinh thần, cảm xúc, và thể lý thường đi với nhau. Đức Giêsu cũng quen thuộc với từng cá nhân chịu đau khổ quá sức – cho dù về thể xác, cảm xúc, tinh thần, hay tâm hồn. Một “người câm bị quỷ ám” được mang tới Đức Giêsu nhờ bạn bè với niềm hy vọng rằng Đức Giêsu sẽ giải thoát anh khỏi nỗi khổ. Rõ ràng, những người hàng xóm này có lòng thương xót với người này, đang có sự trở ngại gấp đôi. Anh không chỉ mất khả năng để nói, mà còn bị quấy nhiễu kinh khủng trong tâm trí. Điều này rõ ràng do ảnh hưởng của các thần dữ, kẻ đã hành hạ anh ngày đêm với những tư tưởng sợ hãi và bị Thiên Chúa hoàn toàn bỏ rơi.

Đức Giêsu mang lại sự giải thoát và chữa lành

Ngay lập tức, Đức Giêsu giải thoát anh khỏi ma quỷ, kẻ đã hành hạ anh và phục hồi khả năng nói của anh cùng lúc. Phép lạ nước đôi này đã khiến cho đám đông đang chứng kiến phải kinh ngạc. “Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ!” Bất cứ khi nào người ta đến gần Đức Giêsu với niềm tin kiên vững, Người đều giải thoát họ khỏi bất cứ điều gì khiến họ đau khổ – cho dù là bệnh tật về tinh thần hay thể xác, một gánh nặng làm tê liệt của tội lỗi, một tâm hồn bị dằn vặt hay nỗi sợ hãi tai hại không thể kiềm chế được.

Làm sao những phép lạ của Đức Giêsu có thể gây sự khinh miệt và kinh ngạc cùng lúc từ những người tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa? Ngày nay, chẳng phải chúng ta cũng thường hay gặp sự phản ứng tương tự, thậm chí trong chính chúng ta sao? Dân chúng kinh ngạc nhìn xem những việc làm lạ lùng mà Đức Giêsu đã làm, nhưng những nhà lãnh đạo tôn giáo lại quy cũng việc làm này do quyền lực của ma quỷ. Họ không tin, bởi vì họ từ chối nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Quan điểm của họ về tôn giáo quá thiển cận và khép kín để đón nhận Đức Giêsu là Đấng được xức dầu, được Cha sai tới “để giải thoát những kẻ bị giam cầm” (Is 61,1; Mt 11,5). Họ quá cố chấp trong những đường lối của chính họ đến nỗi không thể thay đổi và họ cũng quá kiêu ngạo đến nỗi không thể quy phục Đức Giêsu. Họ quá cứng nhắc trong những việc tuân thủ những lề luật nghi thức của họ, trong khi đó lại bỏ qua những bổn phận quan trọng hơn về lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Kết quả, một cách thiêng liêng, con người ta lênh đênh và đói khát Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy được sự thiếu thốn của họ và ban cho họ niềm tin và hy vọng mới trong sự giúp đỡ cứu vớt của Thiên Chúa.

Tin mừng đem lại sự sống mới và tự do

Mỗi khi Tin mừng được công bố, nước Thiên Chúa được bày tỏ và cuộc sống mới và tự do được ban cho những ai đáp trả với niềm tin. Chúa ban tự do cho tất cả những ai hướng về Người với lòng tin cậy. Bạn có đem những vấn nạn của mình cho Chúa với đức tin kiên vững để Người có thể giải thoát bạn không? Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện cho công việc Tin mừng có thể truyền rao khắp thế giới, để tất cả mọi người có thể tìm được niềm vui và tự do đích thật trong Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì nước Chúa ngự đến với tất cả những ai đang bị áp bức và đang ở trong bóng tối. Xin lấp đầy lòng con sự trắc ẩn cho người đau khổ phần hồn phần xác. Xin dùng con để đem Tin mừng ơn cứu độ và lòng thương xót cứu độ của Chúa đến cho những người xung quanh con, đang cần đến tình yêu và ơn tha thứ chữa lành của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon