You give them something to eat – The WAU 01.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – August 2022

Monday August 1st 2022
Meditation: Matthew 14, 13-21

You give them something to eat (Matthew 14,16)

Longtime readers of The Word Among Us may recall the central place this Scripture passage has in our history. Forty-two years ago, the Holy Spirit brought these words alive for our founder, Joe Difato, and his colleagues. Together, they sensed a call from the Lord to help “feed” his people with daily encouragement from Scripture. At the time, they felt as ill-equipped to start a magazine as the disciples felt to feed five thousand people with a few loaves and fish. But Jesus blessed and multiplied their work just as he blessed the disciples’ meager rations.

Today, Jesus speaks these same words to all of us: Give them some food yourselves (Matthew 14:16). He sees the hunger in each heart—a hunger for food, for love, and for him. And he calls us to feed his people, both materially and spiritually.

Now, we might feel as baffled as the first disciples and think, How can I feed all the hungry people in the world, let alone give them spiritual food? I don’t have the money or the faith or the training. What we have seems inadequate. But we can follow the disciples’ example and bring the little we do have to Jesus. He will bless our efforts and use them to meet the needs of his people.

You don’t have to feed every person; just start by caring for the people in front of you. The Holy Spirit can alert you to someone’s needs. Does he need a listening ear? Is she short on cash in the checkout line? Are the husband and wife in the next pew struggling with their children, wondering if it’s worth coming to Mass? You may have only a little courage or resources, but you can reach out. Ask Jesus to bless your efforts as you “feed” them with whatever kindness, food, money, or encouragement you can muster. You’ll be amazed at what God can do!

“Lord, I give you all that I have. Use me to feed your people.”

Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên
ngày 01.8.2022

Suy niệm: Mt 14, 13-21

Anh em hãy cho họ ăn (Mt 14,16)

Các độc giả lâu năm của The Word Among Us có thể nhớ lại vị trí trung tâm của đoạn Kinh Thánh này trong lịch sử của chúng ta. Bốn mươi hai năm trước, Chúa Thánh Thần đã mang lại những lời này cho người sáng lập của chúng tôi, Joe Difato, và các đồng nghiệp của ông. Họ cùng nhau cảm nhận được lời kêu gọi từ Chúa để giúp “nuôi sống” dân Ngài bằng sự khích lệ hằng ngày từ Kinh thánh. Vào thời điểm đó, họ cảm thấy không đủ trang bị để bắt đầu một tạp chí cũng như các môn đệ cảm thấy phải nuôi năm nghìn người bằng một vài ổ bánh mì và cá. Nhưng Chúa Giêsu đã ban phước và nhân rộng công việc của họ cũng như Ngài ban phước cho khẩu phần ăn ít ỏi của các môn đệ.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói những lời này với tất cả chúng ta: Anh em hãy cho họ ăn (Mt 14,16). Ngài nhìn thấy sự đói khát trong mỗi trái tim – khao khát thức ăn, tình yêu và Ngài. Và Ngài kêu gọi chúng ta nuôi sống dân Ngài, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Giờ đây, chúng ta có thể cảm thấy bối rối như những môn đệ đầu tiên và nghĩ: Làm thế nào tôi có thể nuôi tất cả những người đói khát trên thế giới, chứ đừng nói đến việc cung cấp thức ăn tinh thần cho họ? Tôi không có tiền, không có niềm tin hoặc không được đào tạo. Những gì chúng ta có dường như không đủ. Nhưng chúng ta có thể noi gương các môn đệ và đem những điều ít ỏi chúng ta cho Chúa Giêsu. Ngài sẽ chúc phúc cho những nỗ lực của chúng ta và sử dụng chúng để đáp ứng nhu cầu của dân Ngài.

Bạn không cần phải cho mọi người ăn; chỉ cần bắt đầu bằng cách quan tâm đến những người trước mặt bạn. Chúa Thánh Thần có thể cảnh báo bạn về nhu cầu của ai đó. Ông ấy có cần một người để lắng nghe không? Cô ấy có thiếu tiền trong khi thanh toán không? Người chồng và người vợ ở dãy ghế bên cạnh có đang vất vả với con cái của họ, tự hỏi liệu có đáng tham dự Thánh lễ không? Bạn có thể chỉ có một chút can đảm hoặc nguồn lực, nhưng bạn có thể chạm tới. Hãy cầu xin Chúa Giêsu ban phước cho những nỗ lực của bạn khi bạn “cho” họ ăn bằng bất cứ sự tử tế, thức ăn, tiền bạc hoặc sự khích lệ nào mà bạn có thể thu thập được. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Thiên Chúa có thể làm!

Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa tất cả những gì con có. Xin hãy sử dụng con để nuôi sống người dân Chúa.

Comments are closed.

phone-icon