The Kingdom of heaven belongs to… – The WAU 13.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Saturday August 13th 2022
Meditation: Matthew 19, 13-15

The Kingdom of heaven belongs to such as these. (Matthew 19:14)

We have probably seen dozens of versions of this heartwarming image of Jesus surrounded by little children. But as we turn our gaze to the challenges of daily life, this scene can lose its relevance to our lives. That’s fine for children’s liturgy on Sundays, we might think, but it doesn’t speak to my real-world situation.

The disciples in today’s Gospel thought they were important because they were embarking on serious business. They knew that Jesus was unveiling God’s plan and fulfilling his mission as the Messiah, though they didn’t quite understand how. And they knew the mission could be dangerous. So they listened intently. No wonder they were annoyed when the children interrupted him: “No time for this! The Master is on a mission—and so are we!”

But then Jesus corrected them in his stunning words: “The Kingdom of heaven belongs to such as these” (Matthew 19:14). The disciples had been wrong. They misunderstood Jesus’ mission; they didn’t see what he thought was important. Not only were the children not an interruption, but they were also a prophetic sign of his kingdom. What’s more, the disciples needed to learn from these little ones how to come to Jesus. And so do we.

You are not an interruption to Jesus. On the contrary, he always has time for you, whatever your needs. He is not too busy to help you. He isn’t annoyed by your questions. He is ruler of the world, yes, and your problems may not seem as weighty as other problems in the world, but he still cares about them. He still cares about you.

Jesus came to remove every barrier between God and his people. He is eager to have a relationship—with the children, with the disciples, and with you. So come to him freely, with a teachable and humble heart. Bring him your burdens, your hopes, and your fears. Come with confidence in his love. The kingdom of heaven is open to you.

“Lord, I come to you with trust today.”

Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên
ngày 13.8.2022

Suy niệm: Mt 19, 13-15

Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng (Mt 19,14)

Chúng ta có lẽ đã thấy hàng chục lần của hình ảnh đầy lòng ấm áp này của Chúa Giêsu được bao quanh bởi những đứa trẻ nhỏ. Nhưng khi chúng ta hướng cái nhìn về những thách thức của cuộc sống hằng ngày, cảnh này có thể mất đi sự liên quan của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng điều đó tốt cho phụng vụ của trẻ em vào Chúa Nhật, nhưng điều đó không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của tôi.

Các môn đệ trong Tin mừng hôm nay nghĩ rằng họ quan trọng vì họ đang bắt tay vào công việc nghiêm túc. Họ biết rằng Chúa Giêsu đang mặc khải kế hoạch của Thiên Chúa và hoàn thành sứ mệnh của Ngài với tư cách là Đấng Mêsia, mặc dù họ không hiểu rõ về cách thức. Và họ biết nhiệm vụ có thể nguy hiểm. Vì vậy, họ chăm chú lắng nghe. Thảo nào họ khó chịu khi lũ trẻ ngắt lời Ngài: “Không có thời gian cho việc này! Thầy đang thực hiện một nhiệm vụ – và chúng tôi cũng vậy! ”

Nhưng sau đó Chúa Giêsu sửa họ bằng những lời kinh ngạc của Ngài: “Nước Thiên đàng thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Các môn đệ đã sai. Họ đã hiểu sai sứ mệnh của Chúa Giêsu; họ không thấy những gì Ngài nghĩ là quan trọng. Những đứa trẻ không những không bị gián đoạn mà còn là dấu hiệu tiên tri về vương quốc của Ngài. Hơn nữa, các môn đệ cần học từ những người nhỏ bé này cách đến với Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng vậy.

Bạn không phải là kẻ quấy rối đối với Chúa Giêsu. Ngược lại, Ngài luôn có thời gian dành cho bạn, bất cứ điều gì bạn cần. Ngài không quá bận để giúp bạn. Ngài không khó chịu vì câu hỏi của bạn. Ngài là Đấng cai trị thế giới, vâng, và những vấn đề của bạn có vẻ không quá nặng nề như những vấn đề khác trên thế giới, nhưng Ngài vẫn quan tâm đến chúng. Ngài vẫn quan tâm đến bạn.

Chúa Giêsu đến để xóa bỏ mọi rào cản giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Ngài háo hức có một mối tương quan – với lũ trẻ, với các môn đệ và với bạn. Vì vậy, hãy đến với Ngài một cách tự do, với một tâm hồn dễ dạy và khiêm tốn. Hãy mang đến cho Ngài những gánh nặng, hy vọng và nỗi sợ hãi của bạn. Hãy đến với niềm tin vào tình yêu của Ngài. Vương quốc Thiên đàng đang mở ra cho bạn.

Lạy Chúa, hôm nay con đến với Chúa với lòng tin cậy.

Comments are closed.

phone-icon