Unless a grain of wheat falls to… – The WAU 10.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Wednesday August 10th 2022
Meditation: John 2: 24-26Unless a grain of wheat falls to the ground and dies . . . (John 12:24)

If any of the apostles had understood that Jesus was speaking about his own death here, they would have been stunned. “How could dying make you even more fruitful?” they might have asked. “You’ve healed multitudes and preached throughout Israel. We’ve never seen anyone do as much good as you!” But from our perspective, we can see that Jesus was right: his death did bear great fruit. It opened the possibility of salvation for all people!

Jesus then went on to say, “Whoever serves me must follow me” (John 12:26). Every one of his disciples shares the same call that he had: to “die” so that they can produce great fruit. But how? St. Lawrence, whose feast we celebrate today, shows us one very heroic way. Lawrence was a deacon in Rome during the persecution of the emperor Valerian in AD 258. When the prefect of Rome commanded him to hand the riches of the Church over to the emperor, Lawrence produced the widows, the orphans, and the poor whom the Church had been supporting. “These are the treasures of the Church,” he declared. The prefect promptly arrested him and had him burned to death on a gridiron.

As for us? We may not be facing arrest or martyrdom, but each of us has many opportunities to “die” for our faith in the course of our day. Saying no to a particularly strong temptation, being patient or generous with a difficult person, maintaining honesty in a dishonest climate, or just facing a dreary day with hope in the Lord—these are just a few of the ways we can lay down our lives and choose God above our immediate desires.

Jesus promises that every time we “die” in this way, we bear fruit. Our witness might inspire a person facing a battle we know nothing about. Our humility might defuse a tense situation. Our faithfulness might move someone to seek the Lord for themselves. And over all of this, we will bear the sweet fruit of a deeper relationship with God.

“Lord, I offer you my day. I trust you to make it fruitful.”

Thứ Tư tuần XIX Thường Niên
ngày 10.8.2022

Suy niệm: Ga 12, 24-26
Nếu hạt giống không bị chôn vùi dưới đất và chết đi… (Ga 12,24)

Nếu bất kỳ tông đồ nào hiểu rằng Chúa Giêsu đang nói về cái chết của chính Ngài ở đây, họ sẽ phải sửng sốt. Họ có thể đã thắc mắc: “Làm thế nào mà cái chết có thể làm cho bạn thậm chí có nhiều hoa trái hơn?” “Ông ấy đã chữa lành cho nhiều người và rao giảng khắp Israel. Chúng ta chưa bao giờ thấy ai làm được nhiều điều tốt như ông ấy! ” Nhưng từ quan điểm của mình, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã đúng: cái chết của Ngài đã mang lại kết quả to lớn. Nó đã mở ra khả năng ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người!

Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục nói: “Ai phục vụ tôi, thì phải theo tôi” (Ga 12,26). Mỗi môn đệ của Ngài đều có chung một lời mời gọi mà Ngài đã yêu cầu:  hãy “chết đi” để họ có thể sinh hoa kết trái tốt đẹp. Nhưng bằng cách nào? Thánh Lawrence, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, cho chúng ta thấy một cách rất anh hùng. Lawrence là một Phó tế ở Rome trong cuộc đàn áp của hoàng đế Valerian vào năm 258. Khi quan thái thú của Rome ra lệnh cho ngài giao tài sản của Giáo hội cho hoàng đế, Lawrence đã mang đến những góa phụ, trẻ mồ côi và người nghèo mà Giáo hội đã giúp đỡ. “Đây là những kho báu của Giáo hội,” ngài tuyên bố. Quan thái thú đã nhanh chóng bắt ngài và thiêu chết ngài trên một tấm lưới sắt.

Còn đối với chúng ta? Chúng ta có thể không phải đối mặt với việc bị bắt hoặc tử vì đạo, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có nhiều cơ hội để “chết” đi vì đức tin của chúng ta trong ngày sống của chúng ta. Nói không với một cám dỗ đặc biệt nào đó, kiên nhẫn hoặc rộng lượng với một người khó tính, duy trì sự trung thực trong môi trường không trung thực, hoặc chỉ đối mặt với một ngày ảm đạm với hy vọng vào Chúa – đây chỉ là một vài cách chúng ta có thể thực hiện cuộc sống của mình và chọn Thiên Chúa trên những ham muốn trước mắt của chúng ta.

Chúa Giêsu hứa rằng mỗi khi chúng ta “chết” đi theo cách này, chúng ta sẽ sinh hoa trái. Chứng từ của chúng ta có thể truyền cảm hứng cho một người đang đối mặt với một trận chiến mà chúng ta không biết gì về nó. Sự khiêm tốn của chúng ta có thể xoa dịu tình hình căng thẳng. Sự trung thành của chúng ta có thể thúc đẩy ai đó tìm kiếm Chúa cho chính họ. Và trên tất cả những điều này, chúng ta sẽ mang lại trái ngọt cho mối tương quan sâu sắc hơn với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con xin dâng Chúa ngày của con. Con tin tưởng Chúa sẽ làm cho nó có kết quả.

Comments are closed.

phone-icon