Who is the greatest… – Song ngữ Anh – Việt ngày 09.8.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (August 9)  

Who is the greatest in the kingdom of heaven

Scripture:  Matthew 18:1-5, 10, 12-14

1 At that time the disciples came to Jesus, saying, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?” 2 And calling to him a child, he put him in the midst of them, 3 and said, “Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. 4 Whoever humbles himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. 5 “Whoever receives one such child in my name receives me; 10 “See that you do not despise one of these little ones; for I tell you that in heaven their angels always behold the face of my Father who is in heaven.12 What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go in search of the one that went astray? 13 And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray. 14 So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish.

Thứ Ba ngày 09.8.2022                    

Ai là người lớn nhất trong nước trời?

Mt 18,1-5.10.12-14

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.(5) “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. (10) “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. (12) “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? (13) và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Meditation: Are you surprised to see the disciples discussing with Jesus who is the greatest? Don’t we do the same thing? The appetite for glory and greatness seems to be inbred in us. Who doesn’t cherish the ambition to be “somebody” whom others admire rather than a “nobody”? Even the Psalms speak about the glory God has destined for us. You have made them a little lower than God, and crowned them with glory and honor (Psalm 8:5).

Whose glory do you seek?

Jesus made a dramatic gesture by placing a child next to himself to show his disciples who really is the greatest in the kingdom of God. What can a little child possibly teach us about greatness? Children in the ancient world had no rights, position, or privileges of their own. They were socially at the “bottom of the rung” and at the service of their parents, much like the household staff and domestic servants. What is the significance of Jesus’ gesture? Jesus elevated a little child in the presence of his disciples by placing the child in a privileged position of honor at his right side. It is customary, even today, to seat the guest of honor at the right side of the host.

The lowly of heart empty themselves of pride

Who is the greatest in God’s kingdom? The one who is humble and lowly of heart – who instead of asserting their rights willingly empty themselves of pride and self-seeking glory by taking the lowly position of a servant and child before God. The simple of heart know that they belong to God – he is their father, teacher, and provider – the one who shows them the way of peace, joy, and life everlasting. They are content to recognize their total dependence on God who is the source of all goodness and every good gift.

Jesus restores us to the people he has made holy

What does Jesus’ story about a lost sheep tell us about God and his kingdom? Shepherds normally counted their sheep at the end of the day to make sure all were accounted for. Since sheep by their very nature are very social, an isolated sheep can quickly become bewildered and even neurotic. The shepherd’s grief and anxiety is turned to joy when he finds the lost sheep and restores it to the fold. What was new in Jesus’ teaching was the insistence that sinners must be sought out and not merely mourned for. God does not rejoice in the loss of anyone, but desires that all be saved and restored to fellowship with him. That is why the whole community of heaven rejoices when one sinner is found and restored to fellowship with God (Luke 15:7). Seekers of the lost are much needed today. Do you pray and seek after those you know who have lost their way to God?

“Lord Jesus, teach me your way of humility and simplicity of heart that I may find perfect joy in you. May your light shine through me that others may see your truth and love and find hope and peace in you.”

Suy niệm:  Bạn có ngạc nhiên khi thấy các môn đệ Đức Giêsu tranh cãi về chuyện ai là người lớn nhất không? Chẳng phải chúng ta cũng làm chuyện tương tự sao? Lòng ham muốn được nổi tiếng và làm lớn dường như đã có từ bẩm sinh trong chúng ta. Ai lại không có hoài bảo muốn làm “ai đó” được người khác ngưỡng mộ hơn là “không là ai cả” đó sao? Ngay cả các Thánh vịnh cũng nói về vinh quang Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên (Tv 8,5).

Bạn tìm kiếm vinh quang của ai?

Đức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng, qua việc đặt một đứa trẻ bên cạnh Người và tỏ cho các môn đệ biết ai là người lớn nhất trong nước Trời. Một đứa trẻ có thể nói với chúng ta điều gì về chuyện lớn nhỏ? Các trẻ em trong thế giới xưa không có quyền hành, chức vụ, hay quyền lợi riêng tư. Xét về mặt xã hội, chúng chỉ là “hạng chót”, và dưới sự sai khiến của cha mẹ, giống như thể những người tôi tớ làm việc trong nhà. Thái độ của Đức Giêsu mang ý nghĩa gì? Đức Giêsu đề cao trẻ nhỏ trước mặt các môn đệ, bằng việc đặt một em bé trong chỗ vinh dự, là được ngồi bên hữu Chúa. Theo phong tục, thậm chí cả ngày nay, chỗ danh dự dành cho khách là ở bên hữu chủ nhà.

Tâm hồn bé nhỏ thoát khỏi tính kiêu ngạo

Ai là người lớn nhất trong nước Trời? Là người có tấm lòng khiêm nhường và nhỏ bé – những người thay vì đòi hỏi quyền lợi của mình lại sẵn sàng bỏ mình về sự kiêu ngạo, tìm vinh quang cho mình, bằng cách chọn lấy vị trí thấp hèn của một người tôi tớ hay là trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Người có lòng khiêm nhường biết rằng họ thuộc về Thiên Chúa – Đấng là Cha, là Thầy, là Đấng bao che của họ – là Đấng chỉ cho họ con đường bình an, niềm vui, và sự sống vĩnh cửu. Họ vui mừng nhận ra sự lệ thuộc hoàn toàn của mình nơi Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của tất cả sự tốt lành và mọi ân sủng.

Đức Giêsu phục hồi sự thánh thiện cho chúng ta

Câu chuyện của Đức Giêsu về con chiên lạc nói với chúng ta điều gì về Thiên Chúa và nước của Người? Các mục tử thường đếm chiên của họ vào cuối ngày để chắc rằng tất cả bọn chúng được đầy đủ. Theo bản tính tự nhiên, chiên sống thành đàn, một con chiên lạc có thể nhanh chóng trở nên bối rối và thậm chí hoảng sợ đến điên. Nỗi đau khổ và lo lắng của người mục tử biến thành niềm vui khi họ tìm thấy con chiên lạc và đem nó về với đàn. Điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu là sự nhấn mạnh rằng người ta phải đi tìm người tội lỗi, chứ không chỉ thương khóc mà thôi. Thiên Chúa không vui vẻ khi có một ai bị hư mất, nhưng Người mong ước rằng tất cả đều được cứu rỗi và phục hồi tình bằng hữu với Người. Đó là lý do tại sao cả triều đình thiên quốc vui mừng khi một người tội lỗi được tìm thấy và được phục hồi tình bằng hữu với Chúa (Lc 15,7). Những người đi tìm những kẻ lạc đường ngày hôm nay rất cần thiết. Bạn có cầu nguyện và tìm kiếm những ai bạn biết họ đã lạc đường trở về với Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con đường lối khiêm nhường và đơn sơ trong tâm hồn của Chúa, để con có thể tìm thấy niềm vui tuyệt hảo trong Chúa. Chớ gì ánh sáng của Chúa chiếu soi ngang qua con, để người khác có thể nhìn thấy chân lý và tình yêu của Chúa và tìm được niềm hy vọng và bình an trong Chúa.

Comments are closed.

phone-icon