Every tree is known by its own fruit – Suy niệm theo WAU ngày 10.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Saturday, Septemper 10, 2022

Every tree is known by its own fruit

Luke 6:43-49

In today’s Gospel, Jesus uses two images for discipleship: a fruitful tree and a house built upon rock. Just as trees bear fruit consistent with their kind, disciples bear fruit in deeds that reveal the state of their hearts. And disciples who put God’s word into practice will stand firm despite the storms of life, like a house built on rock. Their foundation makes them resilient, even under trial.

So how can we build on rock? How can we bear “good fruit”? Jesus puts it succinctly: come to me, listen to me, and act on what you hear (Luke 6:43).

Come to Jesus. You come to him at Mass. You come to him when you read Scripture. You come to him when you sit quietly in his presence—before the altar in church or on the couch at home. Whenever you actively seek to spend time with the Lord, you are coming to him. Even if it’s while you wash dishes or rake leaves, you’re still coming to him.

Then listen to him. The idea of “hearing from the Lord” can seem hard to grasp because it’s not like hearing a train thunder by, or even the cat meowing to be let in. Perhaps you’ll notice peace settling over you in prayer. Jesus could be saying, “It’s good to be with you.” Perhaps his “voice” will come in the form of a new idea regarding an issue you are dealing with. It might even be that you recall how he’s shown you his love in the past or feel a gentle nudge from something you read in Scripture.

And then act. Jesus is clear; we need to do what he tells us when we come to him and listen. As you do, fruit is born. Some things are large and general: love God, love your neighbor. Some things are small and specific: pray for your spouse, introduce yourself to someone you don’t know at church. The possibilities are endless! You may not always “get it right.” But the Lord can work with that too. He only wants hearts that are willing to bear fruit for him.

“Jesus, help me to bear good fruit for you today.”

 

Thứ Bảy, ngày 10.9.2022

Xem trái thì biết cây

Lc 6, 43-49

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hai hình ảnh để chỉ môn đệ: cây sinh trái và ngôi nhà xây trên đá. Giống như cây cối sinh trái phù hợp với giống loại, các môn đệ sinh trái trong những việc làm bộc lộ tình trạng của tâm hồn họ. Và những môn đệ đem lời Chúa ra thực hành sẽ đứng vững bất chấp giông tố của cuộc đời, giống như một ngôi nhà xây trên đá. Nền tảng của họ khiến họ trở nên kiên cường, ngay cả khi bị thử thách.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể xây dựng trên đá? Làm thế nào chúng ta có thể sinh “trái tốt”? Chúa Giêsu diễn đạt một cách cô đọng: hãy đến cùng Ta, hãy nghe Ta và hành động theo những gì bạn nghe (Lc 6,43).

Hãy đến với Chúa Giêsu. Bạn đến với Ngài trong Thánh lễ, Bạn đến với Ngài khi bạn đọc Kinh thánh. Bạn đến với Ngài khi bạn ngồi yên lặng trước sự hiện diện của Ngài – trước bàn thờ trong nhà thờ hoặc trên trường kỷ ở nhà. Bất cứ khi nào bạn chủ động tìm cách dành thời gian cho Chúa, bạn đang đến với Ngài. Ngay cả khi bạn rửa bát hay cào lá, bạn vẫn sẽ đến với Ngài.

Sau đó, hãy nghe Ngài. Có thể khó nắm bắt được ý tưởng “nghe từ Chúa” vì nó không giống như nghe thấy tiếng xe lửa ầm ầm hay thậm chí là tiếng mèo kêu meo meo. Có lẽ bạn sẽ nhận thấy sự bình an lắng đọng trong mình khi cầu nguyện. Chúa Giêsu có thể nói: “Thật tốt khi được ở bên bạn”. Có lẽ “tiếng nói” của Ngài sẽ xuất hiện dưới dạng một ý tưởng mới liên quan đến vấn đề mà bạn đang giải quyết. Thậm chí, bạn có thể nhớ lại cách Ngài đã cho bạn thấy tình yêu của Ngài trong quá khứ hoặc cảm thấy một cú huých nhẹ nhàng từ điều gì đó bạn đọc trong Kinh thánh.

Và sau đó hãy hành động. Chúa Giêsu nói rõ ràng; chúng ta cần làm những gì Ngài nói với chúng ta khi chúng ta đến với Ngài và lắng nghe. Khi bạn làm, trái cây được sinh ra. Một số điều quan trọng và chung chung như: mến Chúa, yêu người. Một số việc nhỏ và cụ thể như: cầu nguyện cho vợ/ chồng của bạn, giới thiệu bản thân với người mà bạn không biết ở nhà thờ. Khả năng là vô tận! Không phải lúc nào bạn cũng có thể “hiểu đúng”. Nhưng Chúa cũng có thể làm việc đó. Ngài chỉ muốn những tâm hồn sẵn sàng đơm hoa kết trái cho Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sinh trái tốt cho Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon