Joanna provided for them – Suy niệm theo WAU ngày 16.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Friday, Septemper 16, 2022

Joanna, the wife of Herod’s steward Chuza, . . . provided for them. 

Lk 8:1-3

We don’t know much about Joanna, but we can glean a few things from today’s Gospel. It’s likely that she was well-off. Her husband, Chuza, was Herod’s steward, which means he managed all of Herod’s assets and property—a well-paying, important job to be sure. Joanna seemed to be a rather enterprising, independent woman herself. At least she was independent enough to spend her money supporting Jesus in his ministry.

So imagine this wealthy, self-sufficient woman making the transition from a comfortable home to life on the road. Imagine her giving up the security of her own bed and sleeping under the stars instead. Imagine her giving up her own servants and instead devoting herself to serving Jesus. Imagine too the risk she was taking. Remember, it was Herod, her husband’s employer, who had arrested Jesus’ kinsman John and had him beheaded. It was Herod who was fascinated by Jesus and who ultimately would hand him over to Pilate. How would Jesus’ other disciples react to her joining their ranks?

But Joanna was so moved by Jesus that she willingly embraced a difficult and dangerous life in order to follow him. She had already experienced his healing touch (Luke 8:3), but it wasn’t enough just to be restored and set free. She wanted to learn from him. She wanted to know God the way he did. She probably had many opportunities to go back and resume her old life, but she remained steadfast. Even when the disciples deserted Jesus in Gethsemane, Joanna stayed; she was one of a very small number of disciples who followed him all the way to Calvary (23:55).

In a way, we are all like Joanna. We may not want to give up our comfort in order to pray or to help the people around us. We may feel ill-equipped to be a true disciple. We may feel as if we don’t fit in. But as Jesus welcomed Joanna and made a place for her, he will do the same for you. You might tell him, It’s hard to follow you, but he responds, I know; let me help you. You might say, I don’t belong, but he answers, You are always welcome in my house. Always.

“Jesus, thank you for welcoming me as your disciple.”

Thứ Sáu, ngày 19.9.2022

Bà Gioanna, vợ của vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê… đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.  

Lc 8, 1-3

Chúng ta không biết nhiều về bà Gioanna, nhưng chúng ta có thể thu thập được một vài điều từ Tin mừng hôm nay. Có vẻ như bà khá giả. Chồng bà, ông Khuda, là người quản lý của Hêrôđê, có nghĩa là ông quản lý tất cả của cải và tài sản của Hêrôđê – một công việc quan trọng được trả lương cao. Bản thân bà Gioanna dường như là một người phụ nữ độc lập, dám nghĩ dám làm. Ít nhất thì bà cũng đủ độc lập để chi tiền ủng hộ Chúa Giêsu trong sứ mạng của Ngài.

Vì vậy, hãy tưởng tượng người phụ nữ giàu có, tự lập này đang thực hiện quá trình chuyển đổi từ một ngôi nhà tiện nghi sang cuộc sống lang thang trên đường. Hãy tưởng tượng bà từ bỏ sự an toàn trên chiếc giường của chính mình và thay vào đó là ngủ dưới những vì sao. Hãy tưởng tượng bà từ bỏ những người hầu của mình và thay vào đó dâng mình để phục vụ Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng cả rủi ro mà bà đang chấp nhận. Hãy nhớ rằng, chính Hêrôđê, chủ của chồng bà, đã bắt Gioan, bà con họ hàng của Chúa Giêsu và đem chém đầu. Chính Hêrôđê đã bị thu hút bởi Chúa Giêsu và cuối cùng sẽ giao Ngài cho Philatô. Các môn đệ khác của Chúa Giêsu sẽ phản ứng thế nào khi bà gia nhập hàng ngũ của họ?

Nhưng bà Gioanna cảm động trước Chúa Giêsu đến nỗi bà sẵn sàng chấp nhận cuộc sống khó khăn và nguy hiểm để đi theo Ngài. Bà Gioanna đã cảm nghiệm sự chữa lành của Ngài (Lc 8,3), nhưng chỉ cần được phục hồi và tự do thôi là chưa đủ. Bà muốn học hỏi từ Ngài. Bà muốn biết Thiên Chúa theo cách Ngài đã làm. Có lẽ bà còn nhiều cơ hội quay lại làm lại cuộc đời cũ nhưng bà vẫn kiên định. Ngay cả khi các môn đệ bỏ Chúa Giêsu ở vườn Ghếtsêmani, thì bà Gioanna vẫn ở lại; bà là một trong số rất ít các môn đệ đã theo Ngài đến tận đồi Canvê (23,55).

Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều giống bà Gioanna. Chúng ta có thể không muốn từ bỏ sự thoải mái của mình để cầu nguyện hoặc để giúp đỡ những người xung quanh. Chúng ta có thể cảm thấy không đủ trang bị để trở thành một môn đệ chân chính. Chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta không phù hợp. Nhưng khi Chúa Giêsu chào đón bà Gioanna và dành một chỗ cho bà, Ngài sẽ làm điều tương tự cho bạn. Bạn có thể nói với Ngài rằng: Thật khó để đi theo Chúa, nhưng Ngài đáp lại: Ta biết; hãy để Ta giúp con. Bạn có thể nói: nhưng con không thuộc về Chúa, nhưng Ngài trả lời: Con luôn được chào đón trong ngôi nhà của Ta. Luôn luôn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã chào đón con làm môn đệ của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon