By your perseverance you will… – Suy niệm theo WAU Chúa Nhật 13.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

By your perseverance you will secure your lives. (Luke 21:19)

Apocalyptic readings in Scripture can be frightening, but passages like today’s Gospel can also fill us with hope. Today, we read about Jesus teaching in the Temple, surrounded by all its grandeur. For the Jewish people, the Temple was a sacred place. It stood as a reminder that God had chosen Israel as his own. So when Jesus warned, “There will not be left a stone upon another stone,” his message troubled his listeners (Luke 21:6).

But Jesus wasn’t just predicting the destruction of Jerusalem (which actually took place in AD 70). He was also unveiling a spiritual reality. Like the prophet Jeremiah centuries before him, Jesus was warning the people not to place all their confidence on the Temple alone (see Jeremiah 7:1-7). Rather than placing their hope in bricks and mortar, they needed to look to the God who inhabits the Temple.

It wasn’t just the Temple, either. Jesus also foretold earthquakes, famines, wars, and persecutions. Nations would fall; good health, peace, and stability would collapse. Everything the people relied on – everything we rely on – would one day pass away. Only God lasts forever.

So where’s the hope? By exposing the lie that says security comes from money, status, or well -being, Jesus is pointing us to what does last: heaven. Because he loves us, he is warning us not to rely on fleeting things that will only disappoint us. As much as we enjoy the consolations and blessings of life on earth, they can’t possibly compare to heaven!

That’s the hope: Jesus is showing us the greatness of our God and the glory of the life to come. He’s opening our eyes to the only One who lasts: our faithful God. With him, we find everlasting life. That’s why, as we persevere and cling to him, we will “secure [our]lives” (Luke 21:19).

“Lord, my hope is in you!”

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình (Lc 21,19)

Các bài đọc Khải Huyền trong Kinh thánh có thể khiến chúng ta kinh hãi, nhưng những đoạn như Tin mừng hôm nay cũng có thể khiến chúng ta tràn đầy hy vọng. Hôm nay, chúng ta đọc về việc Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền thờ, được bao quanh bởi tất cả sự hùng vĩ của nó. Đối với người Do Thái, Đền thờ là một nơi linh thiêng. Nó như một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm của riêng mình. Vì vậy, khi Chúa Giêsu cảnh báo, “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”, thông điệp của Ngài đã khiến những người nghe của Ngài bối rối (Lc 21,6).

Nhưng Chúa Giêsu không chỉ tiên đoán về sự tàn phá của Giêrusalem (thực sự diễn ra vào năm 70 sau Công Nguyên). Ngài cũng đang tiết lộ một thực tại tâm linh. Giống như tiên tri Giêrêmia trước Ngài nhiều thế kỷ, Chúa Giêsu đã cảnh báo dân chúng đừng đặt trọn niềm tin vào Đền thờ (xin xem Gr 7,1-7). Thay vì đặt hy vọng vào gạch và vôi, họ cần nhìn vào Thiên Chúa, Đấng ngự trong Đền thờ.

Nó không chỉ là Đền thờ. Chúa Giêsu cũng báo trước về động đất, đói kém, chiến tranh và bách hại. Các quốc gia sẽ sụp đổ; sức khỏe tốt, hòa bình và ổn định sẽ sụp đổ. Mọi thứ mà mọi người dựa vào – mọi thứ mà chúng ta dựa vào – một ngày nào đó sẽ qua đi. Chỉ có Thiên Chúa mới tồn tại mãi mãi.

Vậy hy vọng ở đâu? Bằng cách vạch trần lời nói dối nói rằng sự an toàn đến từ tiền bạc, địa vị hoặc hạnh phúc, Chúa Giêsu đang chỉ cho chúng ta điều cuối cùng: Thiên đàng. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài đang cảnh báo chúng ta đừng dựa vào những thứ phù du sẽ chỉ khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta tận hưởng những an ủi và phước lành của cuộc sống trên trái đất bao nhiêu thì chúng cũng không thể so sánh với Thiên đàng!

Đó là niềm hy vọng: Chúa Giêsu đang cho chúng ta thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa của chúng ta và vinh quang của cuộc sống mai sau. Ngài đang mở mắt chúng ta trước Đấng duy nhất tồn tại: Thiên Chúa trung thành của chúng ta. Với Ngài, chúng ta tìm thấy cuộc sống vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao, khi chúng ta kiên trì và bám lấy Ngài, chúng ta sẽ “bảo đảm mạng sống của chúng ta” (Lc 21,19).

Lạy Chúa, hy vọng của con ở nơi Chúa!

Comments are closed.

phone-icon