Jesus entered the temple area – Suy niệm theo WAU ngày 18.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus entered the temple area. (Luke 19:45)

Luke’s Gospel is moving toward its climax: Jesus enters Jerusalem as the true king of Israel coming to take his rightful place. As we know, the crown and throne that this king will be given were made not of gold but of thorns and nails and a wooden cross. He came to rule with the surpassing power of love rather than the limited power of an army. This is clear immediately after Jesus’ triumphal entry into the city: he goes not to the seat of military power but to the spiritual heart of the kingdom: “the temple area” (Luke 19:45).

Luke tells us Jesus did two things when he arrived there. First, he purified the Temple, restoring it to its proper purpose as a house of prayer. Next, he taught the people, who fed hungrily upon his words. And by establishing Jesus’ entry into Jerusalem as the climax of his story in this way, Luke shows how Jesus fulfilled the bright promises that the priest Zechariah announced at the very beginning of the Gospel: God has “visited and brought redemption to his people” so that “without fear we might worship him in holiness and righteousness” (Luke 1:68, 74-75).

In just two days, we will celebrate the feast of Christ the King. What Luke shows us about Jesus’ first coming-both in his birth and in his arrival at the Temple-can help us encounter Jesus the King in our prayer. Just as he entered the world as a humble child and the royal city of Jerusalem as a prophet of transformation, Jesus wants to enter your heart-humbly and with the promise of a new life.

Today in prayer, imagine yourself giving the keys to the “city” of your life to Jesus. Allow him to go straight to the “temple” of your heart and purify you. Such cleansing can feel uncomfortable, but remember, God is setting you free to worship him. He is setting you free from the things in your life that compete for his rightful place. He is setting you free to hear his teaching and to experience his love and his presence.

So don’t be afraid. Jesus, your king, has loved you to the end. Welcome him today.

“Lord Jesus, come into my heart. Purify me and set me free!”

Chúa Giêsu đi vào khu vực đền thờ (Lc 19,45)

Tin Mừng của Luca đang tiến dần đến cao trào: Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách là vị vua thật của Israel đến nhận chỗ xứng đáng của Ngài. Như chúng ta đã biết, vương miện và ngai vàng mà vị vua này sẽ được trao không phải làm bằng vàng mà là gai và đinh cùng một cây thập giá bằng gỗ. Ngài lên nắm quyền bằng sức mạnh vượt trội của tình yêu hơn là sức mạnh giới hạn của một đội quân. Điều này rõ ràng ngay sau khi Chúa Giêsu khải hoàn vào thành: Ngài không đi đến nơi cầm quyền mà đến cung thánh của vương quốc: “khu vực đền thờ” (Lc 19,45).

Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm hai điều khi đến đó. Đầu tiên, Ngài đã thanh tẩy Đền thờ, khôi phục lại ngôi đền theo mục đích thích hợp là một ngôi nhà cầu nguyện. Tiếp theo, Ngài dạy những người, đã chán nản với những lời của Ngài. Và bằng cách thiết lập việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem là cao trào của câu chuyện theo cách này, Luca cho thấy cách Chúa Giêsu thực hiện những lời hứa tươi sáng mà thầy tế lễ Giacaria đã công bố ở phần đầu của Tin mừng: Thiên Chúa đã “viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài” để “chúng ta có thể thờ phượng Ngài trong sự thánh khiết và công chính mà không sợ hãi” (Lc 1,68. 74-75).

Chỉ hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Kitô Vua. Những gì Luca cho chúng ta thấy về lần đến đầu tiên của Chúa Giêsu – cả khi Ngài sinh ra và khi Ngài đến Đền thờ – có thể giúp chúng ta gặp được Chúa Giêsu là Vua trong lời cầu nguyện của mình. Cũng giống như khi bước vào thế giới với tư cách là một đứa trẻ khiêm nhường và thành phố hoàng gia Giêrusalem như một ngôn sứ của sự biến đổi, Chúa Giêsu muốn bước vào tâm hồn bạn – khiêm nhường và với lời hứa về một cuộc sống mới.

Hôm nay trong lời cầu nguyện, hãy tưởng tượng bạn trao chìa khóa dẫn đến “thành phố” của cuộc đời bạn cho Chúa Giêsu. Cho phép Ngài đi thẳng đến “ngôi đền” của tâm hồn bạn và thanh tẩy bạn. Việc thanh tẩy như vậy có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng hãy nhớ rằng, Thiên Chúa đang để bạn tự do thờ phượng ngài. Ngài đang giải thoát bạn khỏi những thứ trong cuộc sống của bạn, những thứ cạnh tranh cho vị trí xứng đáng của Ngài. Ngài cho bạn tự do nghe lời dạy của Ngài và trải nghiệm tình yêu và sự hiện diện của Ngài.

Vì vậy, đừng sợ hãi. Chúa Giêsu, vua của bạn, đã yêu thương bạn đến cùng. Hãy chào mừng Ngài ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào lòng con. Xin thanh tẩy con và giải thoát con!

Comments are closed.

phone-icon