This is the King of the Jews – Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, November 20, 2022

DAILY MEDITATION: LUKE 23:35-43

This is the King of the Jews. (Luke 23:38)

What does the word “king” bring to mind? A man sitting on a throne with servants ready to do his every bidding? Someone with the power to move armies, eliminate enemies, make laws, tax citizens, and build palaces?

But look at Jesus, our King, in today’s Gospel. He is mocked and jeered at while he hangs on a cross. He seems about as far from the popular idea of a king as we can imagine.

So why did the Church choose this Gospel for today’s feast of Christ the King? Why not a passage that portrays Jesus like the popular image we described above? Because no such passage exists in the Bible. Because that’s not how Jesus exercises his kingly role. He doesn’t see power as a way to control people or ensure his wealth and comfort. He exercises his kingship when he serves his people, not himself.

That vision of a selfish, entitled ruler may be what the unbelieving criminal in today’s Gospel thought a king was all about. That may explain why he mocked Jesus as being powerless. The other criminal, however, grasped where Jesus’ power truly lay. He saw that Jesus was a humble Savior. And what he saw moved him to confess his sin with humility and faith and to receive the promise of “Paradise” (Luke 23:43).

This is how Jesus exercises his power – by changing human hearts and minds, not by using brute force. He may have seemed the least kingly and the most powerless while on the cross, but that’s when he did the most powerful thing possible: he changed the course of human history. And today, he wants to continue his work by changing our hearts a little bit at a time.

So come and honor Jesus your King today. Come and bow down to him and let him reign in your heart through love!

“Jesus, remember me when you come into your kingdom.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: LC 23,35-43

Đây là Vua người Do Thái” (Lc 23,38)

Từ “vua” mang đến cho tâm trí (chúng ta) điều gì? Một người ngôi trên ngai với các đầy tớ sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của vua? Ai đó với uy quyền để điều khiển các quân đội, tiêu diệt các kẻ thù, ban hành luật lệ, đánh thuế dân chúng và xây dựng các cung điện?

Nhưng bạn hãy nhìn vào Chúa Giêsu, vị Vua của chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Người bị mỉa mai và chế nhạo khi Người bị treo trên thập giá. Người dường như xa vời với ý niệm phổ quát về một vị vua như chúng ta có thể tưởng tượng.

Vậy tại sao Giáo Hội lại chọn bài Tin Mừng này cho ngày lễ Chúa Kitô là Vua hôm nay? Tại sao không phải là một đoạn (Tin Mừng) miêu tả sinh động Chúa Giêsu giống như một hình ảnh ông vua phổ biến mà chúng ta đã miêu tả ở trên? Bởi vì không có đoạn nào thư thế trong Kinh Thánh. Bởi vì đó không phải là cách Chúa Giêsu thi hành vai trò vương đế của Người. Người không xem quyền lực như là một cách để điều khiển con người hoặc bảo đảm cho sự giàu có và phồn thịnh của mình. Người thi hành vương quyền của mình khi phục vụ dân chúng, chứ  không phải phục vụ chính mình.

Tầm nhìn đó của một kẻ thống trị ích kỷ, có quyền thế có thể là tất cả những gì mà tên tội phạm không có niềm tin trong bài Tin Mừng hôm nay đã nghĩ về một vị vua. Điều đó có thể giải thích tại sao anh ta mỉa mai Chúa Giêsu như người hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, tên tội phạm còn lại đã hiểu được quyền năng của Chúa Giêsu thực sự đặt ở đâu. Anh đã nhận ra rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ khiêm nhường. Và những gì anh ta thấy đã thúc đẩy anh ta thú nhận tội lỗi của mình với lòng nhiêm nhường và lòng tin tưởng và để lãnh nhận lời hứa “Thiên đàng” (Lc 23,43).

Đây là cách Chúa Giêsu thực thi quyền năng của Người – bằng cách biến đổi tâm hồn và tâm trí con người, chứ không phải bằng việc sử dụng sức mạnh tàn bạo. Người có vẻ như là vị vương đế nhỏ bé nhất và là người bất lực nhất khi ở trên thập giá, nhưng đó chính là lúc Người thực hiện điều mạnh mẽ nhất có thể: Người đã thay đổi tiến trình của lịch sử nhân loại. Và ngày nay, Người muốn tiếp tục công việc của mình bằng cách biến đổi tâm hồn chúng ta mỗi lần từng chút một.

Vậy hôm nay bạn hãy đến và thờ lạy Chúa Giêsu Vua của bạn. Hãy đến và bái lạy Người và để Người cai trị tâm hồn bạn bằng tình yêu!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhớ đến con khi Chúa vào vương quốc của Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon