Elijah will indeed come… – Suy niệm theo WAU ngày 10.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Elijah will indeed come and restore all things. (Matthew 17:11)

Many Jews believed that the Old Testament prophet Elijah would come again to “turn back the hearts of fathers toward their sons, and to re-establish the tribes of Jacob” (Sirach 48:10). But according to Jesus, Elijah already had come in the person of John the Baptist, who like the Old Testament prophet had called people to repentance.

Through John’s ministry of baptism, the people of Israel prepared themselves to receive the Messiah. Washed clean of their sin, their hearts were opened to welcome the even greater work that God was preparing to do through Jesus.

And what did Jesus do? He reconciled us with the Father and made us co-heirs of his kingdom. He also sent his Holy Spirit to live within us. Thus, John’s promise to the people who had flocked to him was fulfilled: he had baptized with water, but the One who came after him baptized “with the holy Spirit and fire” (Luke 3:16).

But if we have received the Holy Spirit, why do we still sometimes put distance between ourselves and God? And why do we still say and do things that cause divisions among us?

The simple answer is that we are still sinners. This would be discouraging news if Jesus had left us on our own. But he didn’t. He gave us the Spirit to help us. When we give in to temptation, the Spirit convicts us of our sin and moves us to repent. And as John knew, repentance prepares us to receive the forgiveness that Jesus came to give us. It restores us to the Father time and again.

Every day, ask the Spirit to help you search your heart. When you realize you have sinned, repent-immediately. Go to Confession if necessary. If you have hurt someone, ask for their forgiveness and try to reconcile. As you do these things, the Holy Spirit will work in your heart in a deeper way. He will reveal more of God’s love, both for you and for every person you encounter.

“Holy Spirit, help me to recognize my sins so that I can repent and come back to the Father!”

Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự (Mt 17, 11)

Nhiều người Do Thái tin rằng tiên tri Êlia trong Cựu Ước sẽ tái lâm để “hoán cải tâm hồn của những người cha đối với con trai họ, và tái lập chi họ Giacóp” (Hc 48,10). Nhưng theo Chúa Giêsu, Êlia đã đến trong con người của Gioan tẩy giả, người giống như nhà tiên tri trong Cựu Ước đã kêu gọi mọi người ăn năn.

Qua sứ mạng thanh tẩy của Gioan, dân Israel đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận Đấng Mêsia. Được rửa sạch tội lỗi, tâm hồn họ được mở ra để chào đón công việc thậm chí còn vĩ đại hơn mà Thiên Chúa đang chuẩn bị thực hiện qua Chúa Giêsu.

Và Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha và cho chúng ta trở thành những người đồng thừa kế vương quốc của Ngài. Ngài cũng đã sai Chúa Thánh Thần của Ngài đến sống trong chúng ta. Vì vậy, lời hứa của Gioan với những người đã kéo đến với ông đã được thực hiện: ông đã làm phép rửa bằng nước, nhưng Đấng đến sau ông làm phép rửa “bằng Thánh Linh và lửa” (Lc 3,16).

Nhưng nếu chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, tại sao đôi khi chúng ta vẫn đặt khoảng cách giữa mình và Thiên Chúa? Và tại sao chúng ta vẫn nói và làm những điều gây chia rẽ giữa chúng ta?

Câu trả lời đơn giản là chúng ta vẫn là tội nhân. Đây sẽ là tin tức đáng nản lòng nếu Chúa Giêsu tự ý rời bỏ chúng ta. Nhưng Ngài đã không làm vậy. Ngài đã ban Thánh Linh để giúp chúng ta. Khi chúng ta đầu hàng trước sự cám dỗ, Thánh Linh kết tội chúng ta về tội lỗi của chúng ta và thúc đẩy chúng ta ăn năn. Và như Gioan đã biết, sự ăn năn chuẩn bị cho chúng ta để nhận được sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta. Nó phục hồi chúng ta về với Cha hết lần này đến lần khác.

Mỗi ngày, hãy cầu xin Thánh Linh giúp bạn kiểm điểm mình. Khi bạn nhận ra mình đã phạm tội, hãy ăn năn – ngay lập tức. Hãy đi xưng tội nếu cần thiết. Nếu bạn đã làm tổn thương ai đó, hãy cầu xin sự tha thứ của họ và cố gắng hòa giải. Khi bạn làm những điều này, Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trong tâm hồn bạn một cách sâu sắc hơn. Ngài sẽ bày tỏ nhiều hơn về tình yêu thương của Thiên Chúa, cho cả bạn và cho mỗi người bạn gặp.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra tội lỗi của mình để con ăn năn và trở về cùng Cha!

Comments are closed.

phone-icon