The kingdom of heaven is at hand – Suy niệm ngày 03.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, December 3: 
“The kingdom of heaven is at hand”

Scripture: Matthew 9:35-10:1,6-8  

9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every  disease and every infirmity.  36 When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 37 Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful, but the laborers are few;  38 pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.” 10:1 And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. 6 “Go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’ 8 Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay.

Thứ Bảy, ngày 03.12.2022
Nước Trời đã đến gần

Mt 9,35-10,1.6-8

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 

Meditation:

 Who doesn’t want a life of good health, peace, and well-being? Isaiah foretold that God’s kingdom would overcome sorrow and adversity and bring true peace and prosperity to God’s people. Jesus understood his mission to bring the kingdom in all its fulness to us. The core of the Gospel message is quite simple: the kingdom or reign of God is imminent!

The kingdom of God is imminent

What is the kingdom of God? It’s the power of God at work in that society of men and women who trust in God and who honor him as their King and Lord.  In the Lord’s prayer we dare to ask God to reign fully in our lives and in our world: “May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven” (Matthew 5:10 ). Jesus’ preaching of God’s kingdom was accompanied by signs and wonders. People were healed not only spiritually, but physically as well. Do you believe in the power of God’s kingdom for your life? Let his word transform your mind and heart that he may reign supreme in every area of your life.

Jesus commissioned his disciples to carry on the works which he did – to speak God’s word and to bring his healing power to the weary and oppressed. Jesus said to his disciples: Freely you have received, freely give (Matthew 10:8). What they had received from Jesus (all free of charge) they must now pass on to others without expecting any kind of payment or reward. They must show by their attitude that their first interest is God, not material gain.

The kingdom of heaven comes to those who receive Christ with faith

Jesus’ words are just as relevant today. The kingdom of heaven is available to those who are ready to receive it. We cannot buy heaven; but if we accept the love and mercy of Jesus we already possess heaven in our hearts! The Lord brings his kingdom or heavenly reign to those who receive him with faith and obedience. When the Lord returns in his glory he will fully restore his kingdom of everlasting peace and justice. Do you pray and watch with confident hope for God’s kingdom to come in all its fullness?

“Lord Jesus, rouse my spirit from complacency and stir my faith to see you act today. Give me boldness to live and proclaim the message of the kingdom of heaven and to be a prophetic sign of that kingdom to this generation.”

Suy niệm:

Ai lại không muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, bình an, và phúc lợi? Isaia đã tiên báo rằng vương quốc của Chúa sẽ chế ngự nỗi thống khổ và nghịch cảnh, đem lại bình an và sự thịnh vượng thật sự cho dân Chúa. Đức Giêsu biết sứ mệnh của mình là đem tất cả sự viên mãn của vương quốc tới cho chúng ta. Trọng tâm của sứ điệp Tin mừng hết sức đơn giản: Nước Trời đã đến gần!

Vương quốc Thiên Chúa đã đến gần

Vương quốc của Chúa là gì? Là sức mạnh của Chúa hoạt động trong những người tin tưởng vào Chúa, và tôn phong Người là Vua và là Chúa của mình. Trong lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta dám cầu xin nước Chúa ngự trị trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới của chúng ta: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời” (Mt 5,10) Việc giảng dạy của Đức Giêsu về nước Chúa đi kèm theo những điềm thiêng dấu lạ. Người ta không chỉ được chữa lành về phần tinh thần, nhưng cả về phần thể lý nữa. Bạn có tin tưởng vào quyền năng của vương quốc Chúa dành cho cuộc đời bạn không? Hãy để Lời Chúa biến đổi tâm trí bạn, để Người có thể ngự trị trong mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Đức Giêsu ủy quyền cho các môn đệ thực hiện những công việc Người đã làm – nói Lời Chúa và đem lại sức mạnh chữa lành cho những người mệt mỏi và thất vọng. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không (Mt 10,8). Những gì họ lãnh nhận từ Đức Giêsu (tất cả đều là nhưng không), giờ đây họ phải trao lại cho người khác mà không mong đợi sự đáp trả hay phần thưởng nào. Họ phải bày tỏ thái độ lấy Thiên Chúa làm đầu, chớ không phải sự chiếm hữu vật chất.

Nước trời đến với những ai đón nhận Đức Kitô bằng đức tin

Những lời của Đức Giêsu cũng rất phù hợp với ngày nay. Nước Trời luôn dành sẵn cho những ai sẵn sàng tiếp nhận nó. Chúng ta không thể mua lấy nước Trời, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu, chúng ta đã chiếm hữu được nước Trời trong tâm hồn của mình! Thiên Chúa đem đến vương quốc của Người cho những ai tiếp nhận Người với đức tin và sự vâng phục. Khi Thiên Chúa trở lại trong vinh quang, Người sẽ phục hồi toàn bộ vương quốc bình an và công chính viên mãn của Người. Bạn có cầu nguyện và có niềm hy vọng kiên vững về vương quốc sắp đến của Chúa trong tất cả sự viên mãn của nó không?

Lạy Chúa Giêsu, xin kéo lòng con ra khỏi tính tự mãn và khơi lên niềm tin của con để nhìn thấy Chúa hành động hôm nay. Xin ban cho con lòng can đảm để sống và tuyên xưng sứ điệp của nước Trời và trở thành dấu chỉ tiên báo của vương quốc Chúa cho thế hệ này.

Comments are closed.

phone-icon