The star . . . stopped over… – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

0

Nguồn: WAU, January, 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: MATTHEW 2:1-12

The star . . . stopped over the place where the child was. (Matthew 2:9)

Imagine how difficult the Magi’s journey was. If they came from Persia, as most scholars believe, they would have had to travel nearly one thousand miles. That’s four months on the road. Traveling all that time with treasures like gold, frankincense, and myrrh would have made them ripe targets for brigands and highway robbers. And then there were the general conditions, “the ways deep and the weather sharp,” as the poet T. S. Eliot put it. How many times do you think they were tempted to turn around and return home?

To add insult to injury, when they came to Jerusalem, they discovered there was no “newborn king of the Jews” to be found (Matthew 2:2). They had to go to Bethlehem and “search diligently” for him there (2:8).

What a model of faithfulness and perseverance! And these were pagans who didn’t even worship the God of Israel!

On this day, when we celebrate the first Gentiles to worship the Lord Jesus, let’s follow their example on our own journey toward Jesus.

When the way of discipleship seems too deep and the weather too sharp, picture the Magi trudging over miles and miles, determined to get to Jesus.

When the lies of the devil or the allure of the world tries to rob you of your faith, picture the Magi guarding their treasures.

When the road to holiness turns out to be longer than you thought it would be, or when it takes an unexpected turn, picture the Magi pressing on to Bethlehem to seek the Christ child.

The Magi were “overjoyed” when they found the Lord (Matthew 2:10). Similarly, your perseverance will be rewarded with the deep-down joy that comes from knowing the overflowing love of Jesus. Surely this is a journey worth taking!

“Jesus, help me to persevere so that I can behold your glory!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 2,1-12

“Ngôi sao… dừng lại nơi Hài Nhi ở” (Mt 2,9).

Hãy tưởng tượng hành trình của các Nhà Đạo Sĩ khó khăn biết bao. Nếu họ đến từ nước Ba Tư, như hầu hết các học giả tin như thế, thì họ đã phải đi gần một ngàn dặm. Cả bốn tháng rong ruổi trên đường. Du hành suốt thời gian đó với những kho báu như vàng, nhũ hương và mộc dược đã khiến họ trở nên mục tiêu chín muồi cho những toán cướp và những tên cướp đường. Và rồi còn có những tình trạng chung, “những con đường sâu tít và thời tiết khắc nghiệt” như nhà thơ T.S. Eliot đã nói. Bao nhiêu lần bạn nghĩ họ bị cám dỗ để quay lại và trở về nhà?

Đã thế, khi đến Giêrusalem, họ lại phát hiện ra rằng không tìm thấy “vị vua mới sinh của dân Do Thái” (Mt 2,2). Họ đã phải đi tới Bêlem và “nhiệt tâm tìm kiếm” Người ở đó (Mt 2,8).

Thật là một mẫu mực về lòng trung tín và sự kiên trì! Và đây lại là những người ngoại giáo, những người thậm chí đã không tôn thờ Thiên Chúa của Ítraen!

Vào ngày này, khi chúng ta cử hành lễ những người Dân Ngoại đầu tiên đến tôn thờ Chúa Giêsu, chúng ta hãy theo gương của họ trên hành trình của chính chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Khi con đường của người môn đệ dường như quá xa xôi và thời tiết quá khắc nghiệt, hãy hình dung các nhà Đạo Sĩ đã lê bước trên các dặm đường, quyết tâm để gặp được Chúa Giêsu.

Khi những lời gian trá của ma quỷ hoặc những lôi cuốn của thế gian cố cướp đi lòng tin của bạn, hãy hình dung các nhà Đạo Sĩ đang bảo vệ kho tàng của họ.

Khi con đường nên thánh trở nên dài hơn bạn nghĩ, hoặc khi nó bất ngờ rẽ sang một ngả khác, hãy hình dung các nhà Đạo sĩ tiếp tục tiến về Bêlem để tìm kiếm Hài Nhi Kitô.

Các nhà Đạo Sĩ đã “hết sức vui mừng” khi tìm thấy Chúa (Mt 2,10). Tương tự, sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp với niềm vui sâu xa đến từ sự nhận biết tình yêu tuôn trào dạt dào của Chúa Giêsu. Chắc chắn đây là một hành trình đáng để tham gia!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên vững để con có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa”.

 

Comments are closed.

phone-icon