And this woman, out of her poverty… – Suy niệm theo WAU ngày 10.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

And this woman, out of her poverty, put in everything she had (Mk 12:44)

What was it about this widow that drew Jesus’ attention and delighted him so much? Many others had given far more to the Temple treasury than she had. No, it wasn’t the size of her gift that touched him so deeply. It was her willingness to give all.

You can see a similar mindset in the widow in today’s first reading. She used the last of her provisions to feed the prophet Elijah. Notice how God blessed her generosity and provided for her-and Elijah-through the famine.

The willingness of these two widows to offer their meager gifts was pleasing to the Lord. That’s because sacrificial giving reflects the character of God himself. Just think of the way Jesus held nothing back when he gave himself to us. He gave every drop of blood, every ounce of mercy and love.

Does this mean that God expects us to empty our bank accounts or our pantries? Not necessarily. But he does want us to pour out our hearts. Whether we are giving financially or sacrificing our time or attention, he wants to see us become as generous as he is.

There are times when, like the widows in today’s readings, you might feel as if you don’t have much left. Beyond the financial, you might be “scraping the bottom of the barrel” of your patience or your sympathy or your forbearance.

But know that when you ask God for the grace and strength to give from what little you have, he will bless you. He might give you what you lack, or he might give you the strength to spend yourself a little more. Even when it seems like a drop in the bucket, your decision to give pleases the Lord. That’s because each time you choose to give of yourself, you become more like him. He is building his own character in you!

“Lord, help me give of myself as generously as you did.”

Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có (Mc 12, 44)

Điều gì ở bà góa này đã thu hút sự chú ý của Chúa Giêsu và làm Ngài vui mừng đến như vậy? Nhiều người khác đã dâng cúng cho Đền thờ nhiều hơn bà ấy. Không, kích thước món quà của bà ấy không khiến Ngài cảm động sâu sắc như vậy. Đó là sự tự nguyện của bà ấy khi cho đi tất cả.

Bạn có thể thấy suy nghĩ tương tự ở bà góa trong bài đọc một của ngày hôm nay. Bà đã sử dụng số tiền cuối cùng của mình để nuôi tiên tri Êlia. Hãy lưu ý cách Thiên Chúa ban phước cho sự quảng đại của bà và cung cấp cho bà và tiên tri Êlia qua khỏi nạn đói.

Việc hai bà góa sẵn sàng dâng những món quà ít ỏi của họ đã làm đẹp lòng Chúa. Đó là bởi vì sự dâng hiến hy sinh phản ánh đặc tính của chính Thiên Chúa. Chỉ cần nghĩ về cách Chúa Giêsu không giữ lại gì khi Ngài hiến thân cho chúng ta. Ngài đã cho từng giọt máu, từng giọt lòng thương xót và tình yêu thương.

Điều này có nghĩa là Thiên Chúa mong chúng ta cho hết tiền trong ngân hàng hoặc tủ đựng thức ăn của mình không? Không cần thiết. Nhưng Ngài muốn chúng ta trút hết tâm hồn. Cho dù chúng ta đang cống hiến tài chính hay hy sinh thời gian hay sự quan tâm, Ngài đều muốn thấy chúng ta trở nên quảng đại như Ngài.

Có những lúc, giống như những góa phụ trong các bài đọc hôm nay, bạn có thể cảm thấy như thể mình không còn lại bao nhiêu. Ngoài khả năng tài chính, bạn có thể đang “bị dồn nén” sự kiên nhẫn hoặc sự thông cảm hay sự nhẫn nại của mình.

Nhưng hãy biết rằng khi bạn cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng và sức mạnh ban cho từ những gì bạn có ít ỏi, thì Ngài sẽ chúc lành cho bạn. Ngài có thể cho bạn những gì bạn thiếu, hoặc Ngài có thể cho bạn sức mạnh để bạn hy sinh nhiều hơn một chút. Ngay cả khi nó giống như một giọt nước trong xô, quyết định của bạn cũng làm vui lòng Chúa. Đó là bởi vì mỗi lần bạn chọn cho đi chính mình, bạn lại trở nên giống Ngài hơn. Ngài đang xây dựng tính cách của riêng mình nơi bạn!

Lạy Chúa, xin hãy giúp con quảng đại hiến thân như Chúa đã làm.

Tobit 12:1, 5-15, 20
Hãy chúc tụng và tỏ cho mọi người biết những việc Thiên Chúa đã làm. Đừng ngần ngại xưng tụng Người! (Tb 12,6)

God is good-all the time! Sometimes it’s easy to feel how good God is and to express gratitude for his wonderful deeds. The weather is just right, and we’re getting along with everyone. Perhaps the Lord even grants a surprise or two we hadn’t anticipated. Thanks be to God!

But then there are days when everything seems to go wrong. How do we honor God on days like those? The Book of Tobit can help us.

Yesterday we saw how Tobit trusted in God’s goodness in adversity. Today we can see where he found the strength to do this: in prayer. When Raphael invites Tobit and his family to praise and thank God (Tobit 12:6), he isn’t asking them to do something unfamiliar. They have been doing it throughout their story.

Look at how Tobit’s family responded to adversity: Tobit was tragically blinded, and yet he declared, “You are righteous, Lord, and all your deeds are just; All your ways are mercy and fidelity” (Tobit 3:2). His kinswoman Sarah, who-seven times-saw a demon kill her new husband on their wedding night, prayed, “Blessed are you, merciful God! . . . May all your works forever bless you” (3:11). Tobit’s son, Tobias, newly married to Sarah, turned to the Lord in gratitude and trust, “Blessed are you, merciful God! Blessed be your holy and honourable name forever!” (8:5).

Tobit, Sarah, and Tobias all blessed God because they never lost sight of how great and merciful God is. They clung to their belief in his goodness and his desire to bless them. So even in the most difficult circumstances, they could praise God.

This kind of prayer doesn’t always come easy. But it’s not impossible-as long as you remain rooted and grounded in your faith. Praising God on the good days makes it possible to praise him even on the rough ones.

Because God is good-all the time!

“Lord, I praise you for your unfailing kindness and mercy to me and those I love.”

Thiên Chúa luôn tốt lành! Đôi khi thật dễ dàng để cảm nhận Thiên Chúa tốt lành biết bao và bày tỏ lòng biết ơn đối với những việc làm tuyệt vời của Ngài. Thời tiết vừa phải, và chúng ta hòa đồng với mọi người. Có lẽ Chúa thậm chí còn ban cho một hoặc hai điều bất ngờ mà chúng ta không lường trước được. Tạ ơn Chúa!

Nhưng rồi có những ngày mọi thứ dường như không như ý muốn. Làm thế nào để chúng ta tôn vinh Chúa trong những ngày như thế? Sách Tôbia có thể giúp chúng ta.

Hôm qua chúng ta đã thấy Tôbia tin tưởng vào lòng tốt của Chúa như thế nào trong nghịch cảnh. Hôm nay chúng ta có thể thấy nơi ông tìm thấy sức mạnh để làm điều này: trong lời cầu nguyện. Khi Raphael mời Tôbia và gia đình ông ngợi khen và cảm tạ Chúa (Tb 12,6), ngài không yêu cầu họ làm điều gì đó xa lạ. Họ đã làm điều đó trong suốt câu chuyện của họ.

Hãy xem cách gia đình Tôbia đối phó với nghịch cảnh: Tôbia bị mù một cách bi thảm, nhưng ông vẫn tuyên bố: “Lạy Chúa, Chúa là công chính, mọi việc Chúa làm đều công chính; Mọi đường lối Chúa đều nhân từ và thành tín” (Tb 3,2). Sara, bà con của ông, người – bảy lần – đã nhìn thấy một con quỷ giết người chồng mới của mình trong đêm tân hôn của họ, đã cầu nguyện: “Chúc tụng Chúa đầy lòng thương xót! . . . Chớ gì mọi công trình của Chúa mãi mãi chúc tụng Chúa” (3,11). Con trai của Tôbia, Tobias, mới kết hôn với Sarah, đã hướng về Chúa với lòng biết ơn và tin tưởng, “Chúc tụng Chúa đầy lòng thương xót! Chúc tụng danh thánh và tôn kính của Ngài mãi mãi!” (8,5).

Tobit, Sarah và Tobias đều chúc tụng Chúa vì họ không bao giờ quên rằng Chúa vĩ đại và đầy lòng thương xót biết bao. Họ bám vào niềm tin của họ vào lòng tốt lành của Ngài và mong muốn của Ngài để ban phước cho họ. Vì vậy, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn có thể ca ngợi Chúa.

Loại cầu nguyện này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng điều đó không phải là không thể – miễn là bạn vẫn bắt nguồn từ đức tin của mình. Ca ngợi Thiên Chúa trong những ngày thuận lợi giúp chúng ta có thể ngợi khen Ngài ngay cả trong những ngày khó khăn.

Bởi vì Chúa luôn tốt lành!

“Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì lòng nhân từ và lòng thương xót không bao giờ cạn của Chúa đối với con và những người con yêu mến.”

Comments are closed.

phone-icon