Give to God what belongs to God -Suy niệm ngày 06.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, June 6, 2023

“Give to God what belongs to God”

Scripture: Mark 12:13-17  

13 And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians, to entrap him in his talk. 14 And they came and said to him, “Teacher, we know that you are true, and care for no man; for you do not regard the position of men, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? 15 Should we pay them, or should we not?” But knowing their hypocrisy, he said to them, “Why put me to the test? Bring me a coin, and let me look at it.” 16 And they brought one. And he said to them, “Whose likeness and inscription is this?” They said to him, “Caesar’s.” 17 Jesus said to them, “Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” And they were amazed at him.

Thứ Ba, ngày 06.06.2023 

Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa

Mc 12,13-17

13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? “15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! “16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” Họ đáp: “Của Xê-da.”17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Meditation: What do we owe God and what’s our obligation towards others? Paul the Apostle tells us that we must give each what is their due (Romans 13:6-8). The Jewish authorities sought to trap Jesus in a religious-state dispute over the issue of taxes. The Jews resented their foreign rulers and despised paying taxes to Caesar. They posed a dilemma to test Jesus to see if he would make a statement they could use against him. If Jesus answered that it was lawful to pay taxes to a pagan ruler, then he would lose credibility with the Jewish populace who would regard him as a coward and a friend of Caesar. If he said it was not lawful, then the Pharisees would have grounds to report him to the Roman authorities as a political trouble-maker and have him arrested.

Jesus avoided their trap by confronting them with the image of a coin. Coinage in the ancient world had significant political power. Rulers issued coins with their own image and inscription on them. In a certain sense the coin was regarded as the personal property of the ruler. Where the coin was valid the ruler held political sway over the people. Since the Jews used the Roman currency, Jesus explained that what belonged to Caesar must be given to Caesar.

We belong to God and not to ourselves

This story has another deeper meaning as well. We, too, have been stamped with God’s image since we are created in his own likeness (Genesis 1:26-27). We rightfully belong, not to ourselves, but to God who created us and redeemed us in the precious blood of his Son, our Lord Jesus Christ (see 1 Corinthians 6:19-20). Paul the Apostle says that we are to present our bodies as a living sacrifice to God (Romans 12:1). Do you acknowledge that your life belongs to God and not to yourself? And do you give to God what rightfully belongs to Him?

“Lord, because you have made me, I owe you the whole of my love; because you have redeemed me, I owe you the whole of myself; because you have promised so much, I owe you all my being.  Moreover, I owe you as much more love than myself as you are greater than I, for whom you gave yourself and to whom you promised yourself. I pray you, Lord, make me taste by love what I taste by knowledge; let me know by love what I know by understanding. I owe you more than my whole self, but I have no more, and by myself I cannot render the whole of it to you. Draw me to you, Lord, in the fullness of love. I am wholly yours by creation; make me all yours, too, in love.” (prayer of Anselm, 1033-1109)

Suy niệm: Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa những gì và nghĩa vụ của chúng ta đối với người khác là gì? Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng chúng ta phải trả lại cho nhau những gì thuộc về họ (Rm 13,6-8). Các nhà cầm quyền Do Thái tìm cách gài bẫy Đức Giêsu trong một vấn đề liên quan tới tôn giáo về thuế. Người Do Thái căm tức những nhà cầm quyền ngoại bang và rất ghét việc trả thuế cho Caesar. Họ đặt một câu hỏi song đề để thử Đức Giêsu, để xem Người có nói gì hầu họ có thể sử dụng để chống lại Người. Nếu Đức Giêsu trả lời rằng hợp pháp để trả thuế cho những người thống trị ngoại bang, thì Người sẽ mất uy tín với đám đông dân Do Thái, họ sẽ xem Người là một kẻ hèn nhát và là bạn của Cesar. Nếu Người nói không hợp pháp, thì những người Pharisêu sẽ tố cáo Người với nhà cầm quyền Rôma như một tên phá rối trị an để họ bắt Người.

Đức Giêsu lẩn tránh cạm bẫy của họ bằng việc cho họ xem hình ảnh của đồng tiền. Tiền đúc trong thế giới cổ đại có dấu hiệu quyền lực chính trị. Các nhà cầm quyền phát hành những đồng tiền với hình ảnh và câu viết của chính họ trên đó. Theo một ý nghĩa nào đó, đồng tiền được coi là sở hữu riêng của chính họ. Nơi đâu đồng tiền có giá trị, thì người thống trị nắm giữ chính quyền trên dân chúng. Vì người Do Thái sử dụng hệ thống tiền tệ của Rôma, Đức Giêsu giải thích rằng cái gì thuộc về Caesar thì phải trả về cho Caesar.

Chúng ta thuộc về Thiên Chúa không phải về mình

Câu chuyện này cũng có một ý nghĩa sâu xa khác. Chúng ta cũng được ghi dấu hình ảnh Thiên Chúa, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của chính Người (St 1,26-27). Chúng ta thật sự lệ thuộc, không phải vào chính chúng ta, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta trong máu châu báu của Con Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (1Cor 6,19-20). Thánh Phaolô tông đồ nói rằng chúng ta là những chi thể như của lễ sống động dâng cho Chúa (Rm12,1). Bạn có nhận thức rằng cuộc đời mình lệ thuộc vào Thiên Chúa và không lệ thuộc vào chính mình không? Và bạn có dâng cho Chúa những gì thật sự thuộc về Người không?

“Lạy Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên con, con mắc nợ Chúa tất cả tình yêu của con; bởi vì Chúa đã cứu chuộc con, con mắc nợ Chúa toàn thân con; bởi vì Chúa đã hứa ban rất nhiều, con mắc nợ Chúa tất cả sự hiện hữu của con. Hơn thế nữa, con còn mắc nợ nhiều hơn tình yêu con yêu chính mình, giống như Chúa cao trọng hơn con. Vì con Chúa đã ban chính mình, và vì con Chúa đã hứa ban chính Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được cảm nghiệm bằng tình yêu những gì con cảm nghiệm bằng sự nhận biết; xin cho con nhận biết bằng tình yêu những gì con nhận biết bằng trí hiểu. Con mắc nợ Chúa hơn cả toàn thân con, nhưng con chẳng có gì nữa, và chính con, con cũng không thể đáp trả nó trọn vẹn cho Chúa. Lạy Chúa, xin kéo con đến với Chúa trong tình yêu”. (lời cầu nguyện của Anselm, 1033-1109).  

Comments are closed.

phone-icon