My Body is real food and My Blood is real drink – Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa A

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

My Body is real food and My Blood is real drink (John 6:55)

Have you ever had to go without food for an extended period of time? It wasn’t a pleasant experience, was it? The longer we go without nourishment, the weaker we become. It feels as if our life is slowly draining from us-and in one sense, it is.

Jesus’ words in today’s Gospel make it clear that his Body and Blood are just as vital to us as food and drink are. Without the nourishment of the Eucharist, God’s life in us can slowly start to drain away.

Here’s an extreme example of how life-giving the Eucharist is. In his book He Leadeth Me, Fr. Walter Ciszek described the risks he took each day to offer Mass at the Siberian labor camp where he was imprisoned: “I would go to any length, suffer any inconvenience, run any risk to make the bread of life available to these men.”

The men worked long hours in frigid temperatures. Yet at noon, Ciszek would celebrate Mass wherever he could say it undetected, whether in a storage shack or huddled in a building foundation. “Distractions caused by the fear of discovery . . . took nothing away from the effect that the tiny bit of bread and few drops of consecrated wine produced upon the soul,” he wrote.

These prisoners were just as dependent on Jesus’ Body and Blood to keep them alive as they were on the meager food they received from their captors. The Eucharist had become their true food and true drink.

Ciszek wrote that he was “occasionally overcome with emotion . . . as I thought of how [God] had found a way to follow and to feed these lost and straying sheep in this most desolate land.” Today, may we too be filled with gratitude as we reflect on the generosity of a God who offers his life-and his very self-to us in the Eucharist.

“Jesus, thank you for the life you give me in your Body and Blood.”

Mình Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống (Ga 6,55)

Bạn đã bao giờ phải nhịn ăn trong một thời gian dài chưa? Đó không phải là một trải nghiệm thú vị, phải không? Càng để lâu mà không được nuôi dưỡng, chúng ta càng trở nên yếu ớt. Cảm giác như thể cuộc sống của chúng ta đang dần cạn kiệt khỏi chúng ta – và theo một nghĩa nào đó, đúng là như vậy.

Những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ ràng rằng Mình và Máu Ngài cũng quan trọng đối với chúng ta như của ăn và của uống vậy. Nếu không có sự nuôi dưỡng của Thánh Thể, sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta có thể bắt đầu cạn dần.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy Bí tích Thánh Thể ban sự sống như thế nào. Trong cuốn sách Ngài Dẫn Dắt Tôi, của cha Walter Ciszek đã mô tả những rủi ro mà cha gặp phải mỗi ngày khi dâng Thánh lễ tại trại lao động khổ sai ở Siberia, nơi cha bị giam giữ: “Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, chịu đựng bất kỳ sự bất tiện nào, chấp nhận bất kỳ rủi ro nào để mang lại bánh sự sống cho những người này.”

Những người đàn ông làm việc nhiều giờ trong nhiệt độ lạnh giá. Tuy nhiên, vào buổi trưa, cha  Ciszek sẽ cử hành Thánh lễ ở bất cứ nơi nào cha có thể làm điều đó mà không bị phát hiện, cho dù trong lán kho hay co ro trong nền móng của một tòa nhà. “Những phiền nhiễu gây ra bởi nỗi sợ khám phá. . . cha viết:

Những tù nhân này phụ thuộc vào Mình và Máu Chúa Giêsu để giữ cho họ sống cũng như họ phụ thuộc vào thức ăn ít ỏi mà họ nhận được từ những kẻ bắt giữ họ. Thánh Thể đã trở thành của ăn và của uống đích thực của họ.

Cha Ciszek viết rằng cha “thỉnh thoảng xúc động quá… khi tôi nghĩ về cách [Thiên Chúa] đã tìm ra cách để đi theo và cho những con chiên lạc lối này ăn ở vùng đất hoang vu nhất này.” Hôm nay, xin cho chúng ta cũng tràn đầy lòng biết ơn khi chúng ta suy niệm về lòng quảng đại của Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống của Ngài – và chính bản thân Ngài – cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống trong Mình và Máu Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon