Do you begrudge my generosity?-SN Chúa Nhật 25 Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunda, September 24, 2023

Do you begrudge my generosity?

Scripture:  Matthew 20:1-16

1 “For the kingdom of heaven is like a householder who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. 2 After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. 3 And going out about the third hour he saw others standing idle in the market place; 4 and to them he said, `You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you.’ So they went. 5 Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same. 6 And about the eleventh hour he went out and found others standing; and he said to them, `Why do you stand here idle all day?’ 7 They said to him, `Because no one has hired us.’ He said to them, `You go into the vineyard too.’ 8 And when evening came, the owner of the vineyard said to his steward, `Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last, up to the first.’ 9 And when those hired about the eleventh hour came, each of them received a denarius.10 Now when the first came, they thought they would receive more; but each of them also received a denarius. 11 And on receiving it they grumbled at the householder, 12 saying, `These last worked only one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat.’ 13 But he replied to one of them, `Friend, I am doing you no wrong; did you not agree with me for a denarius? 14 Take what belongs to you, and go; I choose to give to this last as I give to you. 15 Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?’ 16 So the last will be first, and the first last.”

Chúa Nhật, ngày 24.09.2023      

Các người ghen tị lòng quảng đại của Ta sao?

Mt 20,1-16

1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.”5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? “7 Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! “8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.”9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.”13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? “16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)

Meditation: What can work and wages, welfare and the unemployed tell us about the kingdom of God? In the parable of the laborers in the vineyard we see the extraordinary generosity and compassion of God (Matthew 20:1-16). There is great tragedy in unemployment, the loss of work, and the inability to earn enough to live and support oneself or one’s family. In Jesus’ times laborers had to wait each day in the marketplace until someone hired them for a day’s job. No work that day usually meant no food on the family table. The laborers who worked all day and received their payment complain that the master pays the late afternoon laborers the same wage. The master, undoubtedly, hired them in the late afternoon so they wouldn’t go home payless and hungry.

God is generous and gives us work for his kingdom

God is generous in opening the doors of his kingdom to all who will enter, both those who have labored a life-time for him and those who come at the last hour. While the reward is the same, the motive for one’s labor can make all the difference. Some work only for reward. They will only put in as much effort as they think they will get back. Others labor out of love and joy for the opportunity to work and to serve others. The Lord Jesus calls each one of us to serve God and his kingdom with joy and zeal and to serve our neighbor with a generous spirit as well.

Empowered to serve with a joyful and generous spirit

The Lord Jesus wants to fill each one of us with the power and strength of the Holy Spirit so we can bear great fruit for God’s kingdom (the fruit of peace, joy, righteousness, and love) and also bring the fruit of his kingdom to our neighbor as well. We labor for the Lord to bring him praise, honor, and glory. And we labor for our neighbor for their welfare with the same spirit of loving-kindness and compassion which the Lord has shown to us.
Paul the Apostle reminds us, “Whatever your task, work heartily, as serving the Lord and not others, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward – you are serving the Lord Christ” (Colossians 3:23-24). Do you perform your daily tasks and responsibilities with cheerfulness and diligence for the Lord’s sake? And do you give generously to others, especially to those in need of your care and support?

“Lord Jesus,fill me with your Holy Spirit that I may serve you joyfully and serve my neighbor willingly with a generous heart, not looking for how much I can get, but rather looking for how much I can give.”

Suy niệm: Công việc, tiền lương, lợi ích, và thất nghiệp có thể nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Trong dụ ngôn những người được mướn làm vườn nho, chúng ta thấy lòng quảng đại và thương xót vô cùng của Thiên Chúa (Mt 20,1-16). Thất nghiệp, mất việc làm, và không có khả năng kiếm đủ tiền để sinh sống và nuôi gia đình là một thảm họa lớn. Vào thời Đức Giêsu, người ta phải đứng đợi ngoài đường mỗi ngày cho tới khi có ai đó mướn họ làm việc cho ngày hôm đó. Ngày nào không có ai thuê họ làm việc, ngày đó trên bàn ăn của gia đình họ chẳng có gì cả. Những người làm việc cả ngày nhận được tiền công đã than trách rằng ông chủ trả công cho người vào làm sau cũng bằng số tiền công của họ. Rõ ràng, ông chủ đã mướn họ lúc trời đã chiều để họ không trở về nhà với đôi bàn tay trắng và cái bụng rỗng tuếch.

Thiên Chúa quảng đại và cho chúng ta làm việc cho vương quốc của Người

Thiên Chúa quảng đại mở cửa Thiên đàng cho tất cả mọi người bước vào, cả những người phụng sự Người cả cuộc đời, cả những người đến vào giờ phút cuối cùng. Trong khi phần thưởng thì giống nhau, nhưng điểm khác nhau ở chỗ động cơ thúc đẩy người ta làm việc. Có người làm việc chỉ vì phần thưởng. Họ chỉ mong đợi mình làm nhiều thì mình sẽ được trả công nhiều. Có người khác làm việc chỉ vì tình yêu và niềm vui khi có cơ hội làm việc và phục vụ người khác. Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta phụng sự Thiên Chúa và vương quốc của Người với niềm vui và lòng nhiệt thành và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại và vui vẻ nữa.

Khả năng để phục vụ với tinh thần vui tươi và quảng đại 

Chúa Giêsu muốn lấp đầy mỗi người chúng ta với quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể sinh hoa trái tốt cho vương quốc Thiên Chúa (hoa trái bình an, niềm vui, công chính, và yêu thương) và cũng đem hoa trái vương quốc của Người đến cho tha nhân nữa. Chúng ta làm việc cho Chúa để đem cho Người sự ca ngợi, tôn kính, và vinh quang. Và chúng ta làm việc cho tha nhân vì lợi ích của họ với cùng tinh thần khoan nhân và trắc ẩn mà Chúa đã bày tỏ với chúng ta.

Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban – vì anh em phục vụ cho Chúa Kitô (Col 3,23-24). Bạn có làm việc và chu toàn bổn phận với niềm vui và nhiệt thành vì Chúa không? Bạn có giúp đỡ người khác cách quảng đại, đặc biệt những người thiếu thốn sự quan tâm và giúp đỡ không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa cho con để con có thể phục vụ Chúa cách vui vẻ và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại và hân hoan. Không phải mong đợi con có thể lấy lại bao nhiêu nhưng đúng hơn phải tự hỏi con đã cho được bao nhiêu.

Comments are closed.

phone-icon