He who has ears to hear, let him hear – Suy niệm ngày 23.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, September 23, 2023 

He who has ears to hear, let him hear

Scripture:  Luke 8:4-15

4 And when a great crowd came together and people from town after town came to him, he said in a parable: 5 “A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. 6 And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. 7 And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. 8 And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold.” As he said this, he called out, “He who has ears to hear, let him hear.” 9 And when his disciples asked him what this parable meant, 10 he said, “To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. 11 Now the parable is this: The seed is the word of God. 12 The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. 13 And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. 14 And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature.15 But as for the seed that fell on rich soil, they are the ones who, when they have heard the word, embrace it with a generous and good heart, and bear fruit through perseverance.

Thứ Bảy, ngày 23.09.2023        

Ai có tai để nghe thì hãy lắng nghe

Lc 8,4-15

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Meditation: How good are you at listening, especially for the word of God? God is always ready to speak to each of us and to give us understanding of his word. Jesus’ parable of the sower is aimed at the hearers of his word. There are different ways of accepting God’s word and they produce different kinds of fruit accordingly. There is the prejudiced hearer who has a shut mind. Such a person is unteachable and blind to the things of God. Then there is the shallow hearer who fails to think things out or think them through; such a person lacks spiritual depth. They may initially respond with an emotional fervor; but when it wears off their mind wanders to something else.

Does God’s word for you go in one ear and out the other?

Another type of hearer is the person who has many interests and cares, but who lacks the ability to hear and understand what is truly important. Such a person is for ever too busy to pray and to listen and reflect on God’s word because he or she allows other things to occupy their mind and heart. Whose voice or message gets the most attention from you – the voice of the world with its many distractions or the voice of God who wishes to speak his word of love and truth with you each and every day?

A receptive heart and mind that listens attentively

Jesus compares the third type of hearer with the good soil that is ready to receive the seed of his word so it can take root and grow, and produce good fruit. A receptive heart and open mind are always ready to hear what God wants to teach us through his word. The “ears of their heart” and the “eyes of their mind” search out the meaning of God’s word for them so that it may grow and produce good fruit in their lives. They hear with a listening ear and teachable spirit (Isaiah 50:4-5) that wants to learn and understand the intention of God’s word for them. They strive to tune out the noise and distractions of the world around them so they can give their attention to God’s word and find nourishment in it. They listen in order to understand.

God’s word has power to change and transform each one of us if we receive it with trust (a believing heart) and allow it to take root in our inner being (the depths of our heart, mind, and soul). God’s word is our daily food to nourish and strengthen us on our journey of faith to his everlasting kingdom. Do you hunger for God’s word?

“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder your divine plan is to grow in the truth. Open my eyes to your deeds, and my ears to the sound of your call, that I may understand your will for my life and live according to it.”

Suy niệm: Bạn lắng nghe, đặc biệt đối với lời Chúa như thế nào? Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng nói với mỗi người chúng ta và cho chúng ta được hiểu lời Người. Dụ ngôn của Đức Giêsu về người gieo giống nhắm đến những người nghe lời Chúa. Có những cách thức đón nhận lời Chúa khác nhau và vì thế chúng cũng sản sinh ra những loại hoa trái khác nhau. Có loại người nghe với bộ óc thành kiến, không mở lòng trí ra. Một người như vậy thì không thể giáo huấn và mù quáng với những việc của Chúa. Có người nghe với bộ óc rỗng tuếch, không chịu suy gẫm cho thấu đáo. Một người như vậy thiếu chiều sâu nội tâm. Họ có thể bắt đầu với sự đáp trả nhiệt thành, nhưng khi sự nhiệt thành giảm sút, thì họ lại nghĩ đến chuyện khác.

Lời Chúa dành cho bạn có đi vào tai này rồi ra tai kia không?

Có loại người nghe khác là người rất quan tâm, nhưng lại thiếu khả năng để nghe và hiểu những gì quan trọng thật sự. Một người như vậy thông thường lúc nào cũng quá bận rộn trong việc cầu nguyện hay quá lo lắng học hỏi và suy gẫm lời Chúa bởi vì họ để cho những thứ khác chiếm hữu tâm trí của mình. Tiếng nói hay sứ điệp của ai gây cho bạn sự chú ý nhất – tiếng nói của thế gian với nhiều tiêu khiển hay tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng muốn nói lời tình yêu và chân lý của Người với bạn mỗi ngày và mọi ngày?

Tâm hồn và trí óc dễ lĩnh hội lắng nghe một cách chăm chú

Đức Giêsu so sánh loại người nghe thứ ba với đất tốt sẵn sàng tiếp nhận hạt giống lời Người để nó có thể bén rễ và lớn lên và sản sinh hoa trái tốt. Một tâm hồn dễ lĩnh hội và trí óc cởi mở luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta qua lời Người. Tai của lòng họ và mắt của trí họ tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa dành cho họ để nó có thể lớn lên và sinh trái tốt trong cuộc đời mình. Họ lắng tai nghe với tinh thần học hỏi (Is 50,4-5) vì muốn học hiểu ý định của lời Chúa dành cho họ. Họ cố gắng tắt đi tiếng ồn ào và những điều hấp dẫn của thế gian quanh họ để họ có thể chăm chú với lời Chúa và tìm kiếm sự dinh dưỡng trong đó. Họ lắng nghe để hiểu. 

Lời Chúa có sức mạnh thay đổi và biến đổi mỗi một người chúng ta nếu chúng ta tiếp nhận nó với sự tin tưởng (lòng tin) và để nó bén rễ trong thâm tâm chúng ta (chỗ sâu thẳm của tâm hồn, trí óc, và linh hồn). Lời Chúa là lương thực hằng ngày để nuôi dưỡng và củng cố chúng ta trên cuộc hành trình đức tin tới vương quốc vĩnh cửu của Người. Bạn có đói khát lời Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, tin tưởng vào lời Chúa là con đường dẫn tới sự khôn ngoan, và suy gẫm chương trình cứu độ của Chúa là lớn lên trong sự thật. Xin Chúa mở mắt con để thấy những công việc của Chúa, xin mở tai con để nghe tiếng gọi của Chúa, để con có thể hiểu được ý định của Chúa cho đời con và sống theo thánh ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon