Như hạt giống rơi trên đất tốt,… – SN theo WAU ngày 23.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

By this time in his ministry, Jesus was amassing quite a following. People flocked to see him as news of his mighty deeds and inspiring teaching spread (Luke 8:1, 4). Seeing just such a crowd, Jesus told a parable about a sower and his seed to caution them about the challenges they might face on the path to fruitful discipleship. Rocks, thorns, and thieving birds—any of these can make us struggle to bear fruit for the Lord.

These warnings can lead us to question: how can I provide rich soil for the seed that God has entrusted to me?

First, we nurture that seed every time we immerse ourselves in God’s word, seek him out in prayer, or receive his grace in the sacraments. As we do these things, we’re fertilizing our soil and stretching out our roots for nourishment from the Lord.

At the same time, God uses our experiences in prayer to bring us clarity about any “weeds” in our lives. He helps us recognize places in our hearts that might be hardened or choked off by the “anxieties and riches and pleasures of life” (Luke 8:14)—places that prevent us from bearing fruit. Then with the Spirit’s help, we can pull out those weeds, enrich our soil, and grow deeper roots.

But this seed of faith is not meant only to grow deep roots—God wants it to bear fruit! This happens as we stretch out our branches to care for the people around us. As we serve one another, we bear the fruit of love and humility, of kindness and patience. We also bear the fruit of justice as we uphold the dignity of our brothers and sisters. Our works of mercy not only bless our neighbor, but they also help remove the thorns and thistles in our own hearts.

We till our soil by all these acts of love, and as we do, the worries of life begin to lose their hold on us. Then our branches can spread even wider and higher, with fruit to feed all of God’s children.

“Jesus, help me to bear fruit for you today.”

Vào thời điểm này trong sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã thu hút được khá nhiều người theo dõi. Dân chúng lũ lượt kéo đến xem Ngài vì tin tức về những việc làm quyền năng của Ngài và sự dạy dỗ đầy cảm hứng của Ngài lan truyền (Lc 8,1. 4). Khi thấy một đám đông như vậy, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người gieo giống và hạt giống của ông để cảnh báo họ về những thử thách mà họ có thể gặp phải trên con đường trở thành môn đệ hữu hiệu. Đá tảng, bụi gai và chim ăn trộm – bất cứ thứ gì trong số này đều có thể khiến chúng ta phải vật lộn để sinh hoa trái cho Chúa.

Những lời cảnh báo này có thể khiến chúng ta đặt câu hỏi: làm thế nào tôi có thể có được đất màu mỡ cho hạt giống mà Thiên Chúa đã giao phó cho tôi?

Trước hết, chúng ta nuôi dưỡng hạt giống đó mỗi khi chúng ta đắm mình trong Lời Chúa, tìm kiếm Ngài trong lời cầu nguyện hoặc lãnh nhận ân sủng của Ngài trong các bí tích. Khi làm những điều này, chúng ta đang bón phân cho đất đai của mình và vươn rễ của mình ra để nhận chất dinh dưỡng từ Chúa.

Đồng thời, Chúa sử dụng kinh nghiệm cầu nguyện của chúng ta để mang đến cho chúng ta sự rõ ràng về bất kỳ “cỏ dại” nào trong cuộc sống của chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhận ra những chỗ trong lòng mình có thể bị “lo lắng, giàu sang và lạc thú của đời sống” (Lc 8,14) làm cho chai đá hoặc nghẹt thở – những chỗ ngăn cản chúng ta sinh hoa quả. Sau đó, với sự giúp đỡ của Thánh Linh, chúng ta có thể nhổ bỏ những loại cỏ dại đó, làm màu mỡ đất đai của mình và mọc rễ sâu hơn.

Nhưng hạt giống đức tin này không chỉ để mọc rễ sâu – Chúa muốn nó đơm hoa kết trái! Điều này xảy ra khi chúng ta vươn cành ra để quan tâm đến những người xung quanh mình. Khi phục vụ lẫn nhau, chúng ta sinh hoa trái của tình yêu thương và sự khiêm nhường, lòng nhân từ và sự kiên nhẫn. Chúng ta cũng sinh hoa trái của công lý khi chúng ta nâng cao phẩm giá của các anh chị em mình. Những việc làm thương xót của chúng ta không chỉ ban phước cho người lân cận mà còn giúp loại bỏ những gai góc và tật xấu trong lòng chúng ta.

Chúng ta canh tác mảnh đất của mình bằng tất cả những hành động yêu thương này, và khi chúng ta làm như vậy, những lo lắng của cuộc sống bắt đầu không còn đeo bám chúng ta nữa. Sau đó, các nhánh của chúng ta có thể vươn cao hơn nữa, với trái để nuôi sống tất cả con cái của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sinh hoa trái cho Chúa hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon