The Lord had compassion on her – Suy niệm ngày 19.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, September 19, 2023

“The Lord had compassion on her”

Scripture:  Luke 7:11-17  

11 Soon afterward he went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. 12 As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and  a large crowd from the city was with her. 13 And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, “Do not weep.” 14 And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, “Young man, I say to you, arise.” 15 And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. 16 Fear seized them all; and they glorified God, saying, “A great prophet has arisen among us!” and “God has visited his people!” 17 And this report concerning him spread through the whole of Judea and all the surrounding country.

Thứ Ba, ngày 19.09.2023              

Chúa chạnh lòng thương xót bà

Lc 7,11-17

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa! “14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! “15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”.17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Meditation: How do you respond to the misfortunes of others? In a number of places the Gospel records that Jesus was “moved to the depths of his heart” when he met with individuals and with groups of people. Our modern use of the word “compassion” doesn’t fully convey the deeper meaning of the original Hebrew word which expresses heart-felt “sympathy” and personal identification with the suffering person’s grief and physical condition. Why was Jesus so moved on this occasion when he met a widow and a crowded funeral procession on their way to the cemetery? Jesus not only grieved the untimely death of a young man, but he showed the depth of his concern for the woman who lost not only her husband, but her only child as well. The only secure means of welfare in biblical times was one’s family. This woman had lost not only her loved ones, but her future security and livelihood as well.

Jesus is lord of the living and the dead

The Scriptures make clear that God takes no pleasure in the death of anyone (see Ezekiel 33:11) – he desires life, not death. Jesus not only had heart-felt compassion for the widow who lost her only son, he also had extraordinary supernatural power – the ability to restore life and to make a person whole again. Jesus, however, did something which must have shocked the sensibilities of the widow and her friends. Jesus approached the bier to make physical contact with the dead man. The Jews understood that contact with a dead body made oneself ritually unclean or impure. Jesus’ physical touch and personal identification with the widow’s loss of her only son not only showed the depths of his love and concern for her, but pointed to his desire to free everyone from the power of sin and moral corruption, and even death itself. Jesus’ simple word of command – “Young man, arise” – not only restored him to physical life, but brought freedom and wholeness to his soul as well as his body.

The Lord Jesus has power to restore us to wholeness of life – now and forever

This miracle took place near the spot where the prophet Elisha raised another mother’s son back to life again (see 2 Kings 4:18-37). Jesus claimed as his own one whom death had seized as its prey. By his word of power he restored life for a lad marked for death. Jesus is Lord not only of the living but of the dead as well. When Jesus died on the cross for our sins he also triumphed over the grave when he rose again on the third day, just as he had promised his disciples. Jesus promises everyone who believes in him, that because he lives (and will never die again), we also shall have abundant life with and in him both now and forever (John 14:19). Do you trust in the Lord Jesus to give you abundant life and everlasting hope in the face of life’s trials, misfortunes, and moments of despair?

“Lord Jesus, your healing presence brings life and restores us to wholeness of mind, body, and spirit. Speak your word to me and give me renewed hope, strength, and courage to follow you in the midst of life’s sorrows and joys.”

Suy niệm: Bạn phản ứng thế nào trước những bất hạnh của người khác? Trong Tin mừng, có vài chỗ ghi lại rằng Đức Giêsu “chạnh lòng thương xót” khi Người gặp những cá nhân hay nhóm người. Người hiện tại của chúng ta sử dụng hạn từ “compassion” không hoàn toàn lột hết ý nghĩa sâu xa của hạn từ gốc của tiếng Dothái, nó diễn tả sự cảm xúc của tâm hồn, sự “cảm thông” và đồng hóa mình với nỗi đau khổ và tình trạng thể lý của người đang đau khổ. Tại sao Đức Giêsu quá xúc động vào lúc này, khi Người nhìn thấy người góa phụ và đám tang đang trên đường tới nghĩa trang? Đức Giêsu không chỉ đau buồn về cái chết còn trẻ của người thanh niên, mà Người còn bày tỏ nỗi quan tâm sâu sắc đối với người phụ nữ đã mất đi không chỉ người chồng, mà mất cả người con duy nhất của bà nữa. Phương thế an toàn duy nhất về phúc lợi trong Kinh thánh là gia đình của họ. Người phụ nữ này không chỉ mất những người thân yêu mà cả sự an toàn và sinh kế tương lai của mình nữa.

Đức Giêsu là Chúa của kẻ sống và kẻ chết

Kinh thánh nói rõ rằng Thiên Chúa không vui sướng trước cái chết của bất kỳ người nào (Ed 33,11); Người muốn sự sống, chứ không phải sự chết. Đức Giêsu không chỉ chạnh lòng thương xót người góa phụ đã mất đi người con duy nhất, Người còn có quyền lực siêu nhiên đặc biệt – khả năng phục hồi sự sống và làm lại cho nguyên vẹn. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng chắc hẳn đã gây sốc những cảm giác của người goá phụ và bạn bè của bà. Đức Giêsu đã đến gần với tư cách là một người Dothái tinh ý, đã mạo hiểm đến gần quan tài để tiếp cận cách thể lý với người chết. Người Dothái hiểu rằng theo luật ai tiếp xúc với người chết sẽ làm cho mình ra ô uế. Thế nhưng, sự đụng chạm thể lý và sự đồng hoá của Đức Giêsu với sự mất mát người con duy nhất của người goá phụ không chỉ bày tỏ tình yêu sâu thẳm và sự quan tâm của Người dành cho bà, mà còn nói tới lòng ao ước của Người để giải thoát mọi người khỏi quyền lực tội lỗi và sự huỷ hoại của cái chết, và cả chính sự chết. Mệnh lệnh đơn giản của Đức Giêsu “Này anh, hãy trổi dậy” không chỉ phục hồi sự sống thể lý cho anh mà còn đem lại sự giải thoát và toàn vẹn cho linh hồn và thân xác anh nữa.

Chúa Giêsu có năng quyền phục hồi chúng ta tới sự sống toàn vẹn – bây giờ và mãi mãi

Phép lạ này xảy ra gần phần đất, nơi ngôn sứ Êlisa đã cho con trai của một người mẹ khác sống lại (2K 4,18-37). Đức Giêsu xác nhận chính Người cũng là nạn nhân của cái chết. Bằng lời quyền năng của mình, Người đã phục hồi sự sống cho người thanh niên đã chết. Đức Giêsu là Chúa của kẻ chết lẫn kẻ sống. Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết và Người hứa rằng vì Người sống (và sẽ không bao giờ chết nữa), chúng ta cũng sẽ có sự sống sung mãn với và trong Người bây giờ và mãi mãi (Ga 14,19). Bạn có trông cậy vào Đức Giêsu sẽ ban cho bạn sự sống sung mãn và niềm hy vọng vĩnh cửu trong sự đối diện với những thử thách, bất hạnh, và những giây phút thất vọng của cuộc đời không?

Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện chữa lành của Chúa đem lại sự sống và phục hồi cho chúng con toàn bộ tâm trí, thân xác, và linh hồn. Xin nói lời Chúa với con và ban cho con niềm hy vọng, sức mạnh, và can đảm đã được phục hồi để đi theo Chúa trong tất cả mọi sự buồn vui của cuộc sống.

Comments are closed.

phone-icon