Destroy this temple and in three days I will raise it up – SN theo WAU ngày 09.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Built to Last.” The Ford Motor Company used this slogan to advertise its trucks for many years. It was a very successful ad campaign—but why? Because as we know, many things don’t last. So many things fall apart faster than we’d like—not just our cars, but our appliances, our furniture, even our homes. So it’s great to find something that is well-built, sturdy, and reliable.

On this feast of the Dedication of St. John Lateran, we are indeed celebrating something that is “built to last”—the Church! Dedicated in AD 324, the Basilica of St. John Lateran is the world’s oldest church. It is the cathedra, or “chair,” of the Bishop of Rome, the pope. It is essentially the “home church” for all the world’s Catholics. But as amazing as that is, it’s not the real reason we are celebrating today. We are celebrating because this particular church turns our thoughts toward a home that will never disappear.

Of course, the basilica will one day decay—as will all of our churches. That’s because a church building is not our eternal home. But inside each church is a tabernacle, where Jesus dwells. He is our eternal home. He is the One who brings God and his people together as one—something we are reminded of every time we enter a church. Every church, in fact, shows us that our eternal home is with God, in Christ.

So the next time you’re longing for something that will last, get to church! Turn your attention toward the tabernacle, where Christ dwells under the humble appearance of bread and wine. Take a moment to be still and trust that the Lord will never leave you. Let his presence nourish you and make you secure in knowing that you have a home with Christ that is “built to last”—forever.

“Lord, I praise you for your steadfast faithfulness. May I learn to trust you in every situation. You are the rock on which I stand!”

“Sản phẩm lâu bền”. Công ty xe hơi Ford đã sử dụng khẩu hiệu này để quảng cáo xe tải của mình trong nhiều năm. Đó là một chiến dịch quảng cáo rất thành công – nhưng tại sao? Bởi vì như chúng ta biết, nhiều thứ không tồn tại lâu dài. Rất nhiều thứ đổ vỡ nhanh hơn chúng ta mong muốn – không chỉ ô tô mà còn cả đồ gia dụng, đồ đạc, thậm chí cả nhà cửa của chúng ta. Vì vậy, thật tuyệt khi bạn tìm được thứ gì đó được xây dựng tốt, chắc chắn và đáng tin cậy.

Vào ngày lễ Cung hiến Thánh đường Gioan Lateranô này, chúng ta thực sự đang kỷ niệm một điều gì đó được “xây dựng để tồn tại lâu dài” – là Hội thánh! Được xây dựng vào năm 324 sau Công Nguyên, Nhà thờ Thánh John Lateran là nhà thờ lâu đời nhất thế giới. Đó là cathedra, hay “chiếc ghế”, của Giám mục thành Rome, tức Giáo hoàng. Về cơ bản, nó là “nhà thờ mẹ” cho tất cả những người Công giáo trên thế giới. Nhưng tuyệt vời như vậy, đó không phải là lý do thực sự mà chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Chúng ta đang mừng kính vì nhà thờ đặc biệt này hướng suy nghĩ của chúng ta về một ngôi nhà sẽ không bao giờ tàn lụi.

Tất nhiên, một ngày nào đó, vương cung thánh đường sẽ suy tàn – cũng như tất cả các nhà thờ của chúng ta. Đó là bởi vì một công trình nhà thờ không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Nhưng bên trong mỗi nhà thờ có một nhà tạm, nơi Chúa Giêsu ngự. Ngài là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Ngài là Đấng mang Thiên Chúa và dân Ngài lại với nhau – điều mà chúng ta được nhắc nhở mỗi khi bước vào nhà thờ. Thật vậy, mọi nhà thờ đều cho chúng ta thấy rằng ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta là ở với Thiên Chúa, trong Đức Kitô.

Vì vậy, lần tới khi bạn khao khát điều gì đó sẽ tồn tại lâu dài, hãy đến nhà thờ! Hãy hướng sự chú ý của bạn về phía nhà tạm, nơi Đức Kitô ngự dưới vẻ ngoài khiêm nhường của bánh và rượu. Hãy dành một chút thời gian để tĩnh lặng và tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Hãy để sự hiện diện của Ngài nuôi dưỡng bạn và khiến bạn an tâm khi biết rằng bạn có một ngôi nhà với Đức Kitô được “xây dựng trường tồn” – mãi mãi.

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì lòng trung tín bền vững của Chúa. Chớ gì con học cách tin tưởng Chúa trong mọi tình huống. Chúa là tảng đá mà con đứng trên đó!

 

1 CORINTHIANS 3:9-11, 16-17

Anh em là tòa nhà của Thiên Chúa (1Cor 3,9)

While St. Peter’s Basilica might be the most popular church in Rome, today’s feast recognizes another important building, the one that serves as the cathedral of the bishop of Rome: the Lateran Basilica. Inside this ancient church, an inscription reads, “The mother and head of all churches of the city and of the world.” This church serves as a sign of the unity of all the Catholic churches around the world.

It’s not just that all these churches are united because of their relationship to the Lateran. We as believers are also united. We are “God’s building” and a sign of the physical presence of God in the world. Our foundation is Jesus Christ himself, and it is this shared foundation that unites us all as one (1 Corinthians 3:11).

We are part of a Church that spans the whole world and that encompasses a greater diversity of cultures and backgrounds than we can imagine! Even the readers of this magazine span a large portion of the globe. You might be reading this today from India, Nigeria, Mexico, Australia, or any number of other countries. You may be reading it from a correction facility, while on military assignment, in a country experiencing turbulence, or while homebound. None of us are just individual Christians; we are part of something much greater!

Today’s feast is a chance to celebrate that together, we make up “God’s building” throughout the world (1 Corinthians 3:9). Wherever you live, and in whatever circumstances you find yourself, you can rejoice that you are part of a worldwide family of faith. You are not alone! In fact, God promises to not only be with you but to make his dwelling in you! As St. Paul says, “You are the temple of God, and . . . the Spirit of God dwells in you” (3:16). Rejoice today because of his presence in you and in every brother and sister in Christ around the world.

“Lord, thank you for making me part of your worldwide family. Thank you for making your home in me!”

Trong khi Vương cung thánh đường Thánh Phêrô có thể là nhà thờ nổi tiếng nhất ở Rôma, ngày lễ hôm nay công nhận một công trình quan trọng khác, công trình được coi là thánh đường của giám mục Rôma: Vương cung thánh đường Lateran. Bên trong nhà thờ cổ kính này có một dòng chữ ghi: “Mẹ và hàng đầu tất cả các nhà thờ của thành phố và trên thế giới”. Nhà thờ này phục vụ như một dấu hiệu của sự hiệp nhất của tất cả các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới.

Không chỉ là tất cả các giáo hội này đều hợp nhất vì mối tương quan của họ với Lateran. Chúng ta, những người có đức tin, cũng đoàn kết. Chúng ta là “tòa nhà của Chúa” và là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện hữu hình của Chúa trên thế giới. Nền tảng của chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô, và chính nền tảng chung này đã đoàn kết tất cả chúng ta lại thành một (1Cor 3,11).

Chúng ta là một phần của một Giáo hội trải dài trên toàn thế giới và bao gồm sự đa dạng về văn hóa và nguồn gốc hơn chúng ta có thể tưởng tượng! Ngay cả độc giả của tạp chí này cũng trải dài trên khắp thế giới. Hôm nay bạn có thể đang đọc bài viết này từ Ấn Độ, Nigeria, Mexico, Úc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Bạn có thể đang đọc nó từ một cơ sở cải huấn, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, ở một đất nước đang gặp bất ổn hoặc khi đang ở nhà. Không ai trong chúng ta chỉ là những tín hữu riêng lẻ; chúng ta là một phần của điều gì đó lớn lao hơn nhiều!

Ngày Lễ hôm nay là cơ hội để cùng nhau kỷ niệm việc chúng ta tạo nên “tòa nhà của Chúa” trên khắp thế giới (1Cor 3,9). Dù bạn sống ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn đều có thể vui mừng vì mình là thành viên của một gia đình đức tin toàn cầu. Bạn không cô đơn! Thực ra, Thiên Chúa hứa không chỉ ở với bạn mà còn ngự trong bạn nữa! Như Thánh Phaolô nói: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và . . . Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em” (3,16). Hôm nay hãy vui mừng vì sự hiện diện của Ngài trong bạn và trong mỗi anh chị em trong Chúa Kitô trên khắp thế giới.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã biến con thành một phần của gia đình toàn cầu của Chúa. Cảm ơn Chúa đã tạo nên ngôi nhà của Chúa trong con!

 

Comments are closed.

phone-icon