Lord Jesus increase our faith – Suy niệm ngày 13.11.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, November 13, 2023  

“Lord Jesus increase our faith”

Scripture:  Luke 17:1-6  

1 And he said to his disciples, “Temptations to sin are sure to come; but woe to him by whom they come! 2 It would be better for him if a millstone were hung round his neck and he were cast into the sea, than that he should cause one of these little ones to sin. 3 Take heed to yourselves; if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him; 4 and if he sins against you seven times in the day, and turns to you seven times, and says, `I repent,’ you must forgive him.” 5 The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” 6 And the Lord said,”If you had faith as a grain of mustard seed, you could say to this sycamine tree, `Be rooted up, and be planted in the sea,’ and it would obey you.”

Thứ Hai, ngày 13.11.2023  

Lạy Chúa Giêsu thêm niềm tin cho chúng ta

Lc 17, 1-6

1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.”5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Meditation: What’s the driving force in your life? Jesus speaks of two forces at work in our lives – the power of the temptation to sin and cause harm and the power of faith to overcome obstacles and difficulties that stand in the way of loving God and our neighbor. The Greek word for temptation (scandalon) is the same as the English word scandal. The original meaning of scandal is a trap or a stumbling block which causes one to trip and fall. The Scriptures warn us about the snare or enticement to go astray and to do what is evil. “Keep me from the trap which they have laid for me, and from the snares of evildoers!” (Psalm 141:9) “Whoever loves a brother or sister lives in the light, and in such a person there is no cause for stumbling” (1 John 2:10).

Jesus commands us to not give bad example or lead others into sin

The Jews held that it was an unforgivable sin to teach another to sin. If we teach another to sin, he or she in turn may teach still another, until a train of sin is set in motion with no foreseeable end. Jesus warns his disciples of the terrible responsibility that they must set no stumbling block in the way of another, that is, not give offense or bad example that might lead another to sin. The young in faith are especially vulnerable to the bad example of those who should be passing on the faith.

The power of faith for overcoming obstacles

While Jesus warns against the danger of giving bad example and causing scandal, he also demonstrates the power of faith for overcoming obstacles and temptation to sin and wrongdoing. What did Jesus mean when he said that our faith can move trees and mountains as well (see Matthew 17:20; Mark 11:23)? The term “mountain remover” was used for someone who could solve great problems and difficulties.

The Holy Spirit helps us to grow in faith and to rely on God’s strength

Don’t we often encounter challenges and difficulties which seem beyond our power or strength to handle? What appears impossible to human power is possible to those who believe in God’s power. Paul the Apostle reminds us, “No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your strength, but with the temptation will also provide the way of escape, that you may be able to endure it” (1 Corinthians 10:13). Do you trust in God’s help and rely on his strength when you are put to the test or led into temptation?

Faith is a gift freely given by God to help us know God personally, to understand his truth clearly, and to live in the power of his love and mercy freely. God calls us to be like him – holy, loving and wise. God expects more from us than we can simply do by ourselves. That is why the Lord Jesus unites us to himself through the gift of faith so that we may live in the power of his love through the gift of the Holy Spirit who dwells within us (Romans 5:5). The Lord gives us the strength of the Holy Spirit who helps us to grow strong in faith, persevere in hope, and endure in love.

Faith is the key that unlocks God’s power in our lives

Faith in God is the key for removing obstacles and difficulties which keep us from doing his will. We belong to God and our lives are no longer our own. Our joy and privilege is to follow the Lord Jesus and to serve in the power of his love, truth, and goodness. The Lord Jesus is ever ready to work in and through us for his glory. For our faith to be effective it must be linked with trust and with obedience – an  active submission to God and a willingness to do whatever he commands. Do you trust in the grace and strength which God freely gives to help you resist temptation and to overcome obstacles in doing his will?

“Lord Jesus, you give us victory over the destructive forces of sin and harmful desires that keep us from doing your will. Give me the strength to always choose what is good and to reject what is wrong. May your love and truth rule my heart that I may give good example to others and guide those who need your wise instruction and help.”

Suy niệm:  Sức mạnh nào chi phối cuộc sống bạn? Đức Giêsu nói về hai sức mạnh hoạt động trong cuộc sống chúng ta – sức mạnh cám dỗ phạm tội và gây thiệt hại, và sức mạnh đức tin để chế ngự những chướng ngại và khó khăn cản đường yêu mến Chúa và tha nhân. Hạn từ cám dỗ tiếng Hy Lạp scandalon thì giống như tiếng scandal trong tiếng Anh. Ý nghĩa gốc của scandal là cái bẫy hay cớ vấp ngã làm cho người ta vấp té. Kinh thánh cảnh báo chúng ta về cạm bẫy hay sự dụ dỗ đi lệch hướng làm điều xấu. “Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác!” (Tv 141,9) “Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.” (1Ga 2,10).

Đức Giêsu truyền dạy chúng ta không được làm gương xấu hay làm cho người khác phạm tội

Người Dothái tin rằng tội không thể tha thứ được là tội dạy người khác phạm tội. Nếu chúng ta dạy người khác phạm tội, đến lượt họ cũng sẽ dạy người khác phạm tội nữa, cho tới khi một chuỗi tội được kết lại mà không có hồi kết thúc. Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ về trách nhiệm nặng nề là không được làm cớ vấp phạm cho kẻ khác, nghĩa là không được phạm tội hay làm gương xấu để có thể dẫn người khác tới chỗ phạm tội. Chắc chắn, người trẻ một cách đặc biệt rất dễ bị lôi cuốn bởi những gương xấu của những người lẽ ra phải truyền bá đức tin lại cho họ.

Sức mạnh của đức tin vượt qua các trở ngại

Trong khi Đức Giêsu khuyên dạy đề phòng sự nguy hiểm của việc làm gương xấu và gây tai tiếng, Người cũng chứng minh sức mạnh của niềm tin để chế ngự những chướng ngại cám dỗ phạm tội. Đức Giêsu có ý gì khi Người nói rằng đức tin của chúng ta có thể di chuyển cây cối và núi non? (Mt 17,20 – Mc 11,23). Hạn từ “người dời núi” ám chỉ những người có thể giải quyết những vấn nạn khó khăn lớn.

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lớn lên trong đức tin

Chẳng phải chúng ta thường đương đầu với những thách đố và khó khăn mà dường như ngoài sức kiểm soát của chúng ta sao? Điều không thể đối với sức con người thì lại có thể đối với những ai tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng (1Cr 19,13). Bạn có tin cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và cậy dựa vào sức mạnh của Người khi bạn gặp thử thách hay bị cám dỗ không?

Đức tin là một ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho để giúp chúng ta nhận biết chính Thiên Chúa, để hiểu biết chân lý của Người, và để sống trong sức mạnh tình yêu của Người. Thiên Chúa đặt hy vọng nơi chúng ta nhiều hơn cả chúng ta có thể đơn thuần làm một mình. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu kết hiệp chúng ta với Người qua hồng ân đức tin để chúng ta có thể sống trong sức mạnh tình yêu của Người ngang qua ân huệ của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta (Rm 5,5). Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng trợ giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và chịu đựng trong đức mến.

Đức tin là chìa khóa để mở quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta

Tin tưởng vào Chúa là chìa khóa để di chuyển những chướng ngại và khó khăn ngăn cản chúng ta thực hiện thánh ý Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa và cuộc sống của chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Niềm vui và ơn huệ của chúng ta là đi theo Đức Giêsu và phục vụ trong sức mạnh của tình yêu và lòng nhân ái của Người. Chúa Giêsu luôn sẵn sàng hoạt động trong và ngang qua chúng ta cho vinh quang của Người. Để đức tin của chúng ta có hiệu quả, nó phải được nối kết với sự phó thác và vâng phục – sự vâng phục tích cực đối với Chúa và sự sẵn sàng để thực hiện bất cứ điều gì Người muốn. Bạn có tin tưởng vào ơn sủng và sức mạnh mà Chúa ban cách nhưng không để giúp chúng ta chống lại cám dỗ và chế ngự những chướng ngại trong việc thực hiện thánh ý Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho con chiến thắng trên những sức mạnh phá hủy của tội lỗi và những ước muốn tai hại để ngăn cản con không thực thi ý Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con luôn luôn chọn lựa những gì tốt lành và loại trừ những gì sai trái. Chớ gì tình yêu của Chúa cai quản tâm hồn con để con có thể tha thứ cho những ai gây thiệt hại cho con và dẫn dắt những ai cần đến sự trợ giúp của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon