Ngài sẽ rửa anh em bằng Chúa Thánh Thần – SN theo WAU ngày 08.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If you were standing in line at the River Jordan and heard John the Baptist say these words, what would you have thought? Perhaps you would have been confused—what did John mean? But what if you had actually witnessed Jesus coming out of the water, and “the Spirit, like a dove, descending upon him” (Mark 1:10)? Then you might have understood that Jesus was the One who was being baptized in the Spirit and who would, in turn, baptize his followers.

The word “baptize” in Greek means to “immerse” or to “plunge.” As the Second Person of the Trinity, Jesus was already united with the Spirit. But this “plunging” at the beginning of his ministry empowered him to go out and preach, teach, and heal—and eventually to fulfill his mission to offer his life on the cross and reconcile us to his Father. As he promised, after his resurrection, he would send the Spirit to his disciples and all who would believe in him (John 14:15-17).

That’s what happened to you at your Baptism, even if you were too young to remember it. You received the Holy Spirit. But Baptism is just the beginning of our journey with the Lord. In order to follow Jesus, we all need to be immersed in the Spirit again and again. That’s because, as he himself told us, “It is the spirit that gives life” (John 6:63).

How does the Spirit give us life? He fills us with joy and animates our prayer and worship. He helps us see our sin and repent. He gives us the strength and grace to be a disciple. And he gives us the gifts we need to share the good news.

Jesus said that God “does not ration his gift of the Spirit” (John 3:34). God always has more for us. There’s no limit to how many times you can ask to be immersed into the life of the Spirit. Today, on this feast celebrating the Baptism of the Lord, ask the Holy Spirit to once again plunge you more deeply into his life. Pray expectantly, and believe that the One who gives all good gifts—especially the gift of the Spirit—will give you what you ask for!

“Holy Spirit, fill me with more of your life today.”

Nếu bạn đang đứng xếp hàng bên bờ sông Giođan và nghe Gioan tẩy giả nói những lời này, bạn sẽ nghĩ gì? Có lẽ bạn sẽ bối rối – Gioan muốn nói gì? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực sự chứng kiến Chúa Giêsu ra khỏi nước và “Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài” (Mc 1,10)? Khi đó bạn có thể đã hiểu rằng Chúa Giêsu là Đấng đã được phép rửa trong Thánh Linh và là Đấng sẽ làm phép rửa cho những người theo Ngài.

Từ “làm phép rửa” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đắm chìm” hoặc “nhúng xuống”. Là Ngôi Hai trong Ba Ngôi, Chúa Giêsu đã được kết hợp với Chúa Thánh Thần. Nhưng sự “dìm mình” này khi bắt đầu chức vụ đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngài để đi rao giảng, dạy dỗ và chữa lành – và cuối cùng hoàn thành sứ mệnh hiến mạng sống mình trên thập tự giá và hòa giải chúng ta với Cha Ngài. Như Ngài đã hứa, sau khi sống lại, Ngài sẽ sai Thánh Linh đến với các môn đệ và tất cả những ai tin Ngài (Ga 14,15-17).

Đó là điều đã xảy ra với bạn khi bạn lãnh Bí tích Rửa tội, ngay cả khi bạn còn quá trẻ để nhớ điều đó. Bạn đã nhận được Chúa Thánh Thần. Nhưng Bí tích Rửa tội chỉ là khởi đầu cuộc hành trình của chúng ta với Chúa. Để theo Chúa Giêsu, tất cả chúng ta cần phải được đắm mình trong Thánh Thần nhiều lần. Đó là bởi vì, như chính Ngài đã nói với chúng ta: “Thần khí mới ban sự sống” (Ga 6,63).

Chúa Thánh Thần ban sự sống cho chúng ta như thế nào? Ngài làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui và làm sinh động lời cầu nguyện và thờ phượng của chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhìn ra tội lỗi của mình và sám hối. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng để trở thành môn đệ. Và Ngài ban cho chúng ta những ơn sủng chúng ta cần để chia sẻ tin mừng.

Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa “không hạn chế ân huệ Thánh Linh của Ngài” (Ga 3,34). Chúa luôn có nhiều hơn cho chúng ta. Không có giới hạn về số lần bạn có thể yêu cầu được đắm mình vào đời sống của Thánh Linh. Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần một lần nữa dìm bạn sâu hơn vào đời sống của Ngài. Hãy cầu nguyện và tin rằng Đấng ban mọi ân sủng tốt lành – đặc biệt là ân tứ Thánh Linh – sẽ ban cho bạn điều bạn cầu xin!

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay hãy đổ đầy cho con cuộc sống của Chúa nhiều hơn nữa.

Comments are closed.

phone-icon