Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra … – SN theo WAU ngày 29.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Don’t you sometimes wish that Jesus would manifest himself in unmistakable terms, showing his reality, his power, and his purposes beyond a shadow of a doubt? In today’s Gospel reading, that seems to be what’s on the mind of “Judas, not the Iscariot” (John 14:22). If Jesus really did come to establish God’s kingdom on earth, why wasn’t this the right time to make some grand gesture to convince the whole world who he was?

The answer is that Jesus wants to reveal his love to each person individually. Relationship is the key to revelation. That’s why, in this brief dialogue, he uses the word “love” no fewer than seven times. He explains to Judas, “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him” (John 14:23). It’s more than knowing the fact that Jesus loved you enough to die for you. It’s experiencing that love as you gaze at a crucifix and see how much he suffered or as you treasure his presence after you receive him in the Eucharist. That kind of personal encounter changes everything!

In a similar way, there is a vast difference between knowing about a person and getting to know him. You don’t get to know someone only by learning his age, his address, or where he works. Ultimately, it’s love that opens the way to the most important and intimate kind of knowledge. Just think about a couple who have been married for many years. Their love has given them a much deeper understanding of each other than when they were first married.

This is the kind of relationship that Jesus offers each of us. He is inviting us to come to know him and experience his love. He wants more than grand gestures; he wants to dwell in us, to bring us into friendship with him, and to teach us to abide in his love.

“Jesus, thank you for loving me. Lord, reveal yourself to me more and more!”

Chẳng phải đôi khi bạn mong muốn rằng Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra bằng những lời lẽ không thể nhầm lẫn, cho thấy thực tại, quyền năng và mục đích của Ngài vượt xa mọi nghi ngờ sao? Trong bài Tin Mừng hôm nay, dường như đó là điều mà “Giuđa, không phải Iscariot” đang nghĩ đến (Ga 14,22). Nếu Chúa Giêsu thực sự đã đến để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trái đất, tại sao đây không phải là thời điểm thích hợp để thực hiện một cử chỉ vĩ đại nào đó nhằm thuyết phục cả thế giới rằng Ngài là ai?

Câu trả lời là Chúa Giêsu muốn bày tỏ tình yêu của Ngài cho từng người một. Mối tương quan là chìa khóa của sự mặc khải. Đó là lý do tại sao trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, Ngài dùng từ “yêu” không dưới bảy lần. Ngài giải thích với Giuđa: “Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người đó, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người đó” (Ga 14,23). Nó còn hơn cả việc biết rằng Chúa Giêsu yêu bạn đủ để chết cho bạn. Đó là trải nghiệm tình yêu đó khi bạn nhìn lên cây thánh giá và thấy Ngài đã đau khổ đến mức nào hoặc khi bạn quý trọng sự hiện diện của Ngài sau khi bạn rước Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Kiểu gặp gỡ cá nhân đó thay đổi mọi thứ!

Tương tự như vậy, có sự khác biệt rất lớn giữa việc biết về một người và tìm hiểu về người đó. Bạn không thể biết ai đó chỉ bằng cách tìm hiểu tuổi, địa chỉ hoặc nơi họ làm việc. Cuối cùng, chính tình yêu sẽ mở đường cho loại kiến thức quan trọng và sâu sắc nhất. Hãy nghĩ về một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Tình yêu của họ đã giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn rất nhiều so với thời mới cưới.

Đây là loại mối tương quan mà Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta đến để biết Ngài và trải nghiệm tình yêu của Ngài. Ngài muốn nhiều hơn những cử chỉ vĩ đại; Ngài muốn ở trong chúng ta, làm cho chúng ta trở thành bạn với Ngài và dạy chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã yêu thương con. Lạy Chúa, xin hãy tỏ mình ra cho con ngày càng nhiều hơn nữa!

Comments are closed.

phone-icon