Tôi đã nhìn thấy Chúa – Suy niệm ngày 02.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, April 2, 2024

“I have seen the Lord!”

Scripture: John 20:11-18

11 But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; 12 and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. 13 They said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I do not know where they  have laid him.” 14 Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” Supposing him to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him in Hebrew, “Rabboni!” (which means Teacher). 17 Jesus said to her, “Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my  Father and your Father, to my God and your God.” 18 Mary Magdalene went and said to the disciples, “I have seen the Lord”; and she told them that he had said these things to her.

Thứ Ba, ngày 02.04.2024

Tôi đã nhìn thấy Chúa

Ga 20,11-18

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? ” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! “14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? ” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.”18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Meditation: Do you recognize the Lord’s presence when you hear his word? How easy it is to miss the Lord Jesus when our focus is on ourselves! Mary did not at first recognize the Lord because her focus was on the empty tomb and on her own grief. It took only one word from the Master, when he called her by name, for Mary to recognize him. 

The Risen Lord Jesus reveals himself to us as we listen to his word

Mary’s message to the disciples, I have seen the Lord, is the very essence of Christianity. It is not enough that a Christian know about the Lord, but that we know him personally. It is not enough to argue about him, but to meet him. In the resurrection we encounter the living Lord Jesus who loves us personally and shares his glory with us. The Lord Jesus gives us “eyes of faith” to see the truth of his resurrection and his victory over sin and death (Ephesians 1:18). And he opens our ears to recognize his voice as we listen to the “good news” proclaimed in the Gospel message today.

The resurrection of Jesus Christ from the dead is the foundation of our hope – the hope that we, too, who believe in him will see the living God face to face and share in his everlasting glory and joy. “Without having seen him you love him; though you do not now see him you believe in him and rejoice with unutterable and exalted joy.  As the outcome of your faith you obtain the salvation of your souls” (1 Peter 1:8-9). Do you recognize the Lord’s presence with you, in his word, in the “breaking of the bread,” and in his church, the body of Christ?

“Lord Jesus, may I never fail to recognize your voice nor lose sight of your presence as you open the Scriptures for me and speak your life-giving word.”

Suy niệm: Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa khi bạn lắng nghe lời Người không? Thật dễ dàng biết bao để quên lãng Chúa khi chúng ta chú trọng tới chính mình! Maria lúc đầu đã không nhận ra Chúa bởi vì cô đang chăm chú vào ngôi mộ trống và vào nỗi đau của chính mình. Chỉ cần một tiếng của Thầy, khi Người gọi tên cô, để Maria nhận ra Người.

Chúa Giêsu phục sinh mặc khải chính mình cho chúng ta khi chúng ta nghe lời Người

Sứ điệp của Maria với các môn đệ “Tôi đã nhìn thấy Chúa” là bản chất đích thật của đạo Công giáo. Người tín hữu không đủ để biết về Chúa, nhưng chúng ta còn phải biết chính Người. Tranh luận về Người vẫn chưa đủ, mà còn phải gặp được Người. Trong sự sống lại, chúng ta giáp mặt với Chúa sống động, Đấng yêu thương mỗi người chúng ta cách cá vị và chia sẻ vinh quang của Người với chúng ta. Chúa ban cho chúng ta “cặp mắt đức tin” để nhìn thấy sự thật về sự sống lại của Người và sự chiến thắng trên tội lỗi và cái chết (Eph 1,18). Và Người mở tai của chúng ta để nhận ra tiếng nói của Người khi chúng ta lắng nghe “tin mừng” được công bố trong sứ điệp Tin mừng hôm nay.

Sự sống lại của Ðức Giêsu là nền tảng của niềm hy vọng chúng ta – sự hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt và chia sẻ vinh quang và niềm vui bất tận của Người. “Tuy không thấy Người anh em vẫn yêu mến Người, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ của con người” (1Pr 1,8-9). Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với mình, trong Lời Người, trong “việc bẻ bánh” và trong Giáo hội, là thân mình của Ðức Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ quên nhận ra tiếng nói của Chúa và cũng không quên sự hiện diện của Chúa trong Lời ban sự sống của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon