Ngài… chạm vào anh ta và nói “Ta sẽ làm điều đó” – SN theo WAU ngày 28.06.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Picture the scene: a man bows before Jesus and says, in effect, “I believe that, if you want to, you have the power to heal me.” Then, with great tenderness and love, Jesus reaches out and says simply, “I will do it” (Matthew 8:3). You’re right. I can heal you—and I want to.

Jesus was willing. Not because this fellow asked, but because Jesus is willing to heal every area of human lives—sickness, anxiety, resentment, wounded relationships, long-standing sin patterns, everything. He is willing to bring his healing touch to every aspect of our lives.

Every time Jesus reached out and healed someone, he offered another sign of the kingdom he had come to inaugurate. By the simple power of touch, he showed that the division between God and his people—a division created by sin, a division that is at the root of all human suffering—had been bridged. Then, when he let sinful men lay hands on him and crucify him, he showed just how far he was willing to go in order to bring us, whole and healed, into his kingdom.

Jesus wasn’t put off by the idea of living among frail, fallen, selfish, wounded human beings. He wasn’t afraid to touch anyone who came to him, neither the most sinful nor the most contagious. He loved his people—he loves us—too much to withhold his grace from us. We may not always receive the healing we want, but we always receive the healing we need. We may not always receive every healing we expect, but we will always receive the one healing that answers all our longings: the healing power of Jesus’ presence.

Don’t ever think that Jesus is reluctant to help you! Don’t ever think that there’s some area in your life that makes him unwilling to come and touch you! Instead, bow before him as the man in today’s Gospel did, and say, “Lord, if you wish, you can make me clean.” Imagine looking into his eyes and hearing him say, “I will do it.” Then watch to see what he does.

“Jesus, I believe that you want nothing but good for me. Lord, I trust in the healing power of your love!”

Hãy hình dung cảnh tượng: một người cúi đầu trước Chúa Giêsu và nói như thể: “Tôi tin rằng, nếu Chúa muốn, Chúa có quyền chữa lành cho tôi”. Sau đó, với sự dịu dàng và tình yêu lớn lao, Chúa Giêsu đưa tay ra và nói đơn giản: “Ta sẽ làm điều đó” (Mt 8,3). Anh nói đúng. Tôi có thể chữa lành cho anh – và tôi muốn.

Chúa Giêsu sẵn lòng. Không phải vì người này yêu cầu, mà bởi vì Chúa Giêsu sẵn sàng chữa lành mọi lĩnh vực trong đời sống con người – bệnh tật, lo lắng, oán giận, các mối liên hệ bị tổn thương, khuôn mẫu tội lỗi lâu năm, mọi thứ. Ngài sẵn sàng mang sự chữa lành của mình đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta.

Mỗi lần Chúa Giêsu đưa tay ra và chữa lành cho một người nào đó, Ngài đưa ra một dấu hiệu khác về vương quốc mà Ngài đến để khai mở. Bằng sức mạnh đơn giản của sự đụng chạm, Ngài cho thấy rằng sự chia rẽ giữa Thiên Chúa và dân Ngài – sự chia rẽ do tội lỗi gây ra, sự chia rẽ là nguồn gốc của mọi đau khổ của con người – đã được hàn gắn. Sau đó, khi để cho những người tội lỗi đặt tay trên Ngài và đóng đinh Ngài, Ngài cho thấy Ngài sẵn sàng hơn nữa để đưa chúng ta, toàn vẹn và được chữa lành, vào vương quốc của Ngài.

Chúa Giêsu không nản lòng trước ý tưởng sống giữa những con người yếu đuối, sa ngã, ích kỷ và bị tổn thương. Ngài không sợ chạm vào bất cứ ai đến với Ngài, không phải là người tội lỗi nhất hay người bệnh dễ lây lan nhất. Ngài yêu dân Ngài – Ngài yêu chúng ta – quá nhiều đến nỗi không từ chối ban ân sủng của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng nhận được sự chữa lành mà chúng ta muốn, nhưng chúng ta luôn nhận được sự chữa lành mà chúng ta cần. Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được mọi sự chữa lành mà chúng ta mong đợi, nhưng chúng ta sẽ luôn nhận được một sự chữa lành đáp ứng mọi mong mỏi của chúng ta: quyền năng chữa lành của sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa Giêsu miễn cưỡng giúp đỡ bạn! Đừng bao giờ nghĩ rằng có một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn khiến Ngài không muốn đến và chạm vào bạn! Thay vào đó, hãy cúi đầu trước mặt Ngài như người cùi trong Tin Mừng hôm nay đã làm, và nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch”. Hãy tưởng tượng nhìn vào mắt Ngài và nghe Ngài nói, “Ta sẽ làm điều đó.” Sau đó hãy xem những gì Ngài làm.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa không muốn điều gì khác ngoài điều tốt cho con. Lạy Chúa, con tín thác vào sức mạnh chữa lành của tình yêu Chúa!

Comments are closed.

phone-icon