Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần – Chúa Nhật 10 TN, năm B

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today, when we read about this event in the Gospel we are more than a little surprised when «the teachers of the Law who had come from Jerusalem» recognize Jesus’ compassion for the oppressed and witness the divine miracles with which He blesses them, but then say, «He is possessed by Beelzebub», and «the chief of the demons helps him to drive out demons» (Mk 3:22). It is surprising how even intelligent people permit personal and religious animosity to blind them to the good in others. These teachers were in the presence of Him who personified Goodness. They must have sensed, as did others, the unassuming Heart of Jesus, and they will have understood that they stood before One who was the only true Innocent. Yet, because of their intransigence, they obstinately refused to acknowledge him. Those who claim to be knowledgeable in the things of God, were those who not only did not recognize him, but who also accused him of being satanic.

While others might have retaliated in an angry outburst, or turned away from them and their contemptuous accusation, our Lord does not, for He knows that He must try to convince them of his divinity for the sake of their souls. As John Paul II has asserted, our Lord «is an insuperable testimony of patient loving and humble gentleness». His unlimited condescension brings Him to try to open their closed hearts by reasoning with them by parables, but to no avail. Finally, Jesus in the divine but stern authority of the Godhead warns them that their hard-heartedness is rebellion against the Holy Spirit, and that it will never be forgiven (cf. Mk 3:29). That rebellion remains unforgiven, not because God does not want to forgive, but because, to be forgiven, one must first recognize one’s sin, which the rebellious will not do.

The Master knows that His followers also experience that same obstinacy, even when they are acting in good faith for the benefit of unbelievers. All of us will, at times, face the same kind of difficulties and rejection as Jesus did. When we do, let us remember Saint Terese of Jesus when she was leading her sisters closer to holiness.

Let us not, therefore, be surprised if we find in our path these contradictions. They will just be the sign we are following the right way of life. Let us then pray for these people and ask our Lord to give us the necessary patience.

Hôm nay, khi chúng ta đọc về sự kiện này trong Tin Mừng, chúng ta hơi ngạc nhiên khi “các Luật sĩ đến từ Giêrusalem” nhận ra lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với những người bị áp bức và chứng kiến những phép lạ thần linh Ngài ban cho họ, nhưng họ lại nói: “Ông ấy bị quỷ Beelzebub ám” và “thủ lĩnh quỷ giúp ông ấy trừ quỷ” (Mc 3,22). Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả những người thông minh cũng cho phép sự thù địch cá nhân và tôn giáo làm họ mù quáng trước những điều tốt đẹp ở người khác. Những Luật sĩ này đã có mặt trước sự hiện diện của Đấng hiện thân của Lòng nhân hậu. Chắc hẳn họ đã cảm nhận được, cũng như những người khác, Trái Tim khiêm nhường của Chúa Giêsu, và họ sẽ hiểu rằng họ đang đứng trước Đấng Vô Tội đích thực duy nhất. Tuy nhiên, vì không khoan nhượng, họ đã ngoan cố từ chối thừa nhận Ngài. Những người cho rằng mình hiểu biết về những điều của Thiên Chúa, là những người không những không nhận ra Ngài mà còn buộc tội Ngài là ma quỷ.

Trong khi những người khác có thể trả thù trong cơn giận dữ bộc phát, hoặc quay lưng lại với họ và lời buộc tội khinh thường của họ, thì Chúa chúng ta lại không làm như vậy, vì Ngài biết rằng Ngài phải cố gắng thuyết phục họ về thiên tính của Ngài vì linh hồn họ. Như Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định, Chúa chúng ta “là một chứng từ không gì có thể vượt qua được về lòng yêu thương kiên nhẫn và sự dịu dàng khiêm tốn”. Sự hạ mình không giới hạn của Ngài khiến Ngài cố gắng mở rộng trái tim khép kín của họ bằng cách lý luận với họ bằng dụ ngôn, nhưng vô ích. Cuối cùng, Chúa Giêsu, trong thẩm quyền thiêng liêng nhưng nghiêm khắc của Thiên Chúa, cảnh báo họ rằng sự cứng lòng của họ là chống lại Chúa Thánh Thần, và điều đó sẽ không bao giờ được tha thứ (Mc 3,29). Sự phản loạn đó không được tha thứ, không phải vì Thiên Chúa không muốn tha thứ, mà bởi vì, để được tha thứ, trước tiên người ta phải nhận ra tội lỗi của mình, điều mà kẻ phản loạn sẽ không làm.

Chúa Giêsu biết rằng những người theo Ngài cũng trải qua sự cố chấp tương tự, ngay cả khi họ hành động với thiện chí vì lợi ích của những người không có đức tin. Đôi khi tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn và sự từ chối giống như Chúa Giêsu đã gặp. Khi làm vậy, chúng ta hãy nhớ đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khi ngài hướng dẫn các chị em của mình đến gần hơn với sự thánh thiện.

Vì vậy, chúng ta đừng ngạc nhiên nếu chúng ta gặp phải những mâu thuẫn này trên con đường của mình. Chúng sẽ là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi theo lối sống đúng đắn. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho những người này và xin Chúa ban cho chúng ta sự kiên nhẫn cần thiết.

Comments are closed.

phone-icon