Suy niệm với Mẹ, ngày 11.9

0

Thứ Năm, ngày 11.09.2014

Tuần 23 Thường niên

Lc 6,27-38

“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tự trao hiến chính mình cho nhân loại qua Con Một yêu dấu. Đó là tình yêu đi bước trước, tình yêu chủ động trong hành động. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu như Người, một tình yêu chủ động cho đi. Cho đi không phải là một sự mất mát, một sự thiệt thòi nhưng là một sự chia sẻ, liên đới, hy sinh. Cho đi để được chính Thiên Chúa cho lại.

Với Mẹ: Trong lịch sử cứu độ, Chúa luôn hành động vì ơn cứu độ con người. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa, luôn hành động vì người khác. Cho đi là cách thức hành động vì người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cho đi bản thân để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Ngài. Xin giúp chúng con biết cho đi theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.