Suy niệm với Mẹ, ngày 12.12

0

Thứ Sáu, ngày 12.12.2014

Đức Mẹ Guađalupê

Mt 11,16-19

“Khôn ngoan chứng minh qua việc làm” (Mt 11,19)

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Đấng Cứu Tinh, nhưng đám đông người Do Thái đã không nghe lời ông. Vua Hêrôđê còn giam hãm ông trong tù và giết hại. Rồi Đức Giêsu xuất hiện, rao giảng Tin Mừng, dân chúng cũng không chịu tin vào Người. Đức Giêsu khiển trách sự cứng lòng, sánh ví họ như những đứa trẻ ấu trĩ. Người nhắc nhở phải hành động cách khôn ngoan để được hưởng ơn cứu độ.      

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con, xin cho chúng con được ơn khôn ngoan để nhận biết Chúa, tin vào Chúa và hành động theo ý Chúa mà được hưởng sự sống muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là tòa Đấng Khôn Ngoan, xin giúp chúng con suy nghĩ và hành động theo gương của Mẹ, để nhờ đó, chúng con cùng được hưởng vinh phúc thiên đàng với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.