Suy niệm với Mẹ, ngày 03.02

0

Thứ Ba, ngày 03.02.2015

Thánh Blasiô, gmtđ – th. Ansgariô, gm

 Mc 5,21-43

“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36)

Như Mẹ: Qua câu chuyện người đàn bà băng huyết được chữa lành và con gái ông trưởng hội đường được cứu sống, ta thấy rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến và giải thoát con người khỏi mọi đau khổ, ban cho họ được sống hạnh phúc. Ngược lại Chúa cũng cần chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng thái độ tín thác hoàn toàn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường tuyên xưng: tôi tin một Thiên Chúa duy nhất toàn năng, nhưng khi gặp một chút thử thách là chúng con nao núng lòng tin. Xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá để ý thức được sự yếu kém và tội lỗi của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về lòng tin kiên vững vào Chúa. Xin Mẹ cho chúng con biết học theo gương Mẹ mà tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.