Suy niệm với Mẹ, ngày 11.02

0

Thứ Tư, ngày 11.02.2015

Đức Mẹ Lộ Đức

Ga 2,1-11

“Thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3)

Như Mẹ: Chúng ta lại được thấy hình ảnh của một Đức Maria không chỉ luôn lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong lòng, nhưng Mẹ còn rất tinh tế trước khó khăn của tha nhân, Mẹ hằng quan tâm và chuyển cầu cùng Chúa tất cả những ước mong và khát vọng của những người thành tâm tìm kiếm Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại chúng con một người Mẹ thật tuyệt vời. Với lời thưa xin vâng, Mẹ đã nêu gương sáng cho chúng con trong việc giữ lời Chúa dạy, hôm nay, trong bữa tiệc, sự quan tâm của Mẹ lại dạy cho chúng con bài học về bác ái với những ai đang gặp khó khăn và nghèo khổ…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho nhân loại tội lỗi chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.