Chấm Nối Chấm: ngày 12/11/2015 – Sự hiện diện của Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 12/11/2015

SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam (tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.