Chấm Nối Chấm: ngày 13/11/2015 – Chờ đợi Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 13/11/2015

CHỜ ĐỢI THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.