Suy niệm với Mẹ, ngày 10.11

0

Thứ Ba, ngày 10.11.2015 – Tuần 32 TN

Lc 17, 7-10

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ trong khiêm tốn. Người nhắc cho chúng ta nhớ rằng các việc đạo đức, giúp đỡ mọi người chỉ là bổn phận của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Do đó, chúng ta không được kiêu ngạo trước tha nhân và vênh vang trước Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi, thánh giáo hoàng Lêô Cả đã phục vụ Chúa với tấm lòng phó thác và khiêm cung. Xin Chúa cho chúng con biết phục vụ Chúa với ý thức chu toàn bổn phận hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ không ngại xưng mình là “Nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ luôn phó thác trọn đời cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con thực hiện Lời Chúa trong tinh thần khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.