Chấm Nối Chấm: ngày 06/01/2016 – Thầy đây, đừng sợ!

0

Chấm Nối Chấm: ngày 06/01/2016

 THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.