Chấm Nối Chấm: ngày 26/01/2016 – Nước Trời ngự trị

0

Chấm Nối Chấm: ngày 26/01/2016

  NƯỚC TRỜI NGỰ TRỊ

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.