Chấm Nối Chấm: ngày 07/9/2016 – Tinh thần nghèo khó

0

Chấm Nối Chấm: ngày 07/9/2016
TINH THẦN KHÓ NGHÈO

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.