Chấm Nối Chấm: ngày 21/9/2016 – Tiếng gọi đổi đời

0

Chấm Nối Chấm: ngày 21/9/2016
TIẾNG GỌI ĐỔI ĐỜI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.