Thơ: Thánh Phêrô khiêm tốn

0

THÁNH PHÊRÔ KHIÊM TỐN.

58

Ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân  Đức Giêsu và nói:

“Lạy Chúa xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”

Đức Giêsu bảo ông Simon:

“Đừng sợ, Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta!”(Lc.5,8.10)

LẠY CHÚA tội con thật đáng chết,

XIN TRÁNH đi khỏi hết tội đời,

XA CON khuyết điểm lôi thôi,

VÌ CON xúc phạm đến trời, đến Cha.

LÀ KẺ sống thật thà liêm chính,

TỘI LỖI con nhất định xin từ,

***

ĐỪNG SỢ quá khứ dẫu hư,

TỪ NAY quyết chí từ từ đổi thay,

ANH SẼ làm cho Thầy tin tưởng,

LÀ NGƯỜI con được hưởng phúc vinh,

THU PHỤC bác ái hi sinh,

NGƯỜI TA sẽ được phân minh tỏ tường!

Nt. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.