Video: Thánh Lễ Tiên khấn và Tạ ơn Mừng Ngân – Kim khánh Khấn Dòng, năm 2016

0

VIDEO: THÁNH LỄ TIÊN KHẤN
MỪNG NGÂN – KIM KHÁNH KHẤN DÒNG
NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2016

Ban truyền thông

Comments are closed.