Video: Thánh Lễ Tuyên Khấn trọn đời – năm 2016

0

VIDEO: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2016

Ban truyền thông

Comments are closed.