Chấm Nối Chấm: ngày 12/12/2016 – Thành tâm hay giả dối

0

Chấm Nối Chấm: ngày 12/12/2016
THÀNH TÂM HAY GIẢ DỐI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.