Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 30.10.2017

0

Thứ Hai, ngày 30.10.2017 – Tuần XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 13, 10-17
“Bà đã được giải thoát” (Lc 13,12)

225

Như Mẹ: Đức Giêsu dạy chúng ta hiểu ý nghĩa đích thật của lề luật là để phục vụ con người. Luật bác ái phải là luật ưu tiên. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu đối với con người. Vì vậy, người Kitô hữu cần sống tinh thần ngày Chúa Nhật bằng những việc phụng thờ và những việc bác ái cụ thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chữa bệnh vào ngày sabát, chứng tỏ Ngài muốn dành ưu tiên luật bác ái trên các lề luật khác. Xin cho chúng con biết sống tinh thần của Chúa, luôn biết thực thi bác ái đối với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, tình thương của Chúa luôn đi bước trước, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết mau mắn phục vụ cách vô vị lợi tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.